Search result for

แม่บ้าน

(48 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่บ้าน-, *แม่บ้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บ้าน[N] housekeeper, See also: housemaker, Ant. พ่อบ้าน, Count unit: คน
แม่บ้าน[N] housewife, Ant. พ่อบ้าน, Count unit: คน
แม่บ้าน[N] housekeeper, See also: maid, servant, Syn. คนรับใช้, คนใช้, คนทำงานบ้าน, Example: สงสัยต้องจ้างแม่บ้านมาใหม่อีกคนแล้ว เพราะที่มีอยู่มันไม่พอกับงานบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้จัดการงานในบ้าน เช่น กวาด ถู ซักผ้า เป็นต้น
แม่บ้าน[N] housewife, See also: wife, Syn. ภรรยา, เมีย, Example: เธอเป็นแม่บ้านที่ดีคอยปรนนิบัติสามีและดูแลลูก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงเจ้าของบ้าน, ภรรยาเจ้าของบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลบ้าน
แม่บ้านแม่เรือน[N] housewife, See also: lady of a house, Syn. คหปตานี, แม่เจ้าเรือน, Example: น้องสาวเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแม่บ้านแม่เรือนไม่น้อยไปกว่าพี่สาวเลย, Thai definition: คุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงในการจัดการงานบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่บ้านน. ภรรยาของพ่อบ้าน,หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, หญิงผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ พ่อบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
housewifeแม่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
housewifeแม่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Housewivesแม่บ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. The maid's expecting me.ค่ะ,แม่บ้านรอหนูอยู่อะค่ะ. New Haven Can Wait (2008)
Whose maid is Larissa exactly?ใครคือแม่บ้านลาริซซ่ากันแ่น่? New Haven Can Wait (2008)
I thought the housekeepers got new uniforms.ก็คือว่าแม่บ้านได้ยูนิฟอร์มใหม่ซะอีก Chuck in Real Life (2008)
I'm as much a secretary as you are a French maid.ฉันเป็นผู้ช่วย ส่วนเธอก็เป็นแม่บ้าน Odyssey (2008)
Sara, um, about tomorrow-- the plan, the housekeeper... if you're not up to it...ซาร่า แผนของพรุ่งนี้... แม่บ้าน ถ้าคุณไม่อยากทำก็... Breaking and Entering (2008)
It's still inside the house.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมแม่บ้านถึงกลับเข้าไปในนั้น Breaking and Entering (2008)
I'm not the one who put the entire mission in the hands of a damn maid.ฉันไม่ได้เป็นคนฝากความหวัง/Nไว้กับแม่บ้านคนนึงนะ Breaking and Entering (2008)
The housekeeper saw the device as she was leaving the house.แม่บ้านเห็นเครื่องนั้น ตอนเธอออกจากบ้าน Breaking and Entering (2008)
We're the housemothers of the sororities on campus.พวกเราเป็นแม่บ้านดูแลสโมสรแห่งนี้ The House Bunny (2008)
So, what do housemothers do?แล้ว แม่บ้านต้องทำอะไรบ้าง The House Bunny (2008)
I wanna be a housemother.ฉันอยากเป็นแม่บ้านที่นี่ The House Bunny (2008)
Try Zeta. Their last housemother was hospitalized with hallucinations.ไปบ้าน เซต้า สิ, แม่บ้านคนก่อนเป็นบ้าอยู่ศรีธัญญาแล้ว The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron   FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
housekeeper[N] แม่บ้าน, See also: คนดูแลบ้าน
housewife[N] แม่บ้าน, See also: แม่เรือน, แม่เหย้าแม่เรือน
matron[N] หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน, See also: แม่บ้าน, Syn. housekeeper, superintendant, housemother
woman[N] แม่บ้าน (คนทำงานในบ้าน), Syn. female servant, personal attendant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
goodwife(กูด'ไวฟ) n. แม่บ้าน,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้หญิง
hausfrau(ฮอส'ฟรอ) n. แม่บ้าน,ภรรยา -pl. haufraus,haufrauen
housewifen. แม่บ้าน,กล่องใส่เข็ม ด้ายและอื่น ๆ -pl. housewives
housewifery(เฮาซฺ'ไวฟรี) n. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน,งานแม่บ้าน
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
wifehood(ไวฟฺ'ฮูด) n. ความเป็นภรรยา,ความเป็นแม่บ้าน
wifelike(ไวฟฺ'ไลค) adj.,adv. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, Syn. wifely

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
housekeeper(n) แม่บ้าน
housemother(n) แม่บ้านหอพัก
housewife(n) แม่บ้าน
housewifery(n) การเป็นแม่บ้าน,งานบ้าน
maid(n) หญิงสาว,สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
matron(n) แม่บ้าน,หญิงวัยกลางคน
Mistress(n) นายผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง,ครูหญิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主婦[しゅふ, shufu] (n) แม่บ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top