Search result for

แพร่พันธุ์

(35 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพร่พันธุ์-, *แพร่พันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่พันธุ์[V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First discovered in 1956, breeding inside drums of radioactive waste.ค้นพบครั้งแรกในปี 1956 แพร่พันธุ์ในถังกากกัมมันตรังสี The Day the Earth Stood Still (2008)
It's built to send, to transmit, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed to receive.เพื่อให้ส่งไป.. ยังเซลล์นาโน ที่ฉันแพร่พันธุ์เอาไว้ รวมทั้งอันที่อยู่ในหัวนายด้วยนะ เกเบิ้ล Gamer (2009)
Literally millions and millions of organisms feed on us, reproduce within us.เพราะความจริงแล้วมีสิ่งมีชีวิต เป็นล้านล้านตัวที่กินเราเป็นอาหาร แพร่พันธุ์อยู่ในตัวเรา Bound (2009)
The ratbirds, yes, they escaped and bred at a surprising rate.นกพันธุ์หนูน่ะเหรอครับ มันหนีไปได้ก็จริง แถมยังแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นอีก.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The Fae were known for breeding with humans, sometimes against the human's will.พวกแฟรี่ขึ้นชื่อเรื่อง\ การแพร่พันธุ์กับมนุษย์ บางครั้งก็ขัดกับ\ ความตั้งใจของมนุษย์ I Smell a Rat (2010)
All kinds of things just grew in profusion,ทุกอย่างดูเหมือนจะแพร่พันธุ์ออกมามากเกินไป Peleliu Landing (2010)
This place is a nexus of human reproduction.ที่นี่เป็นส่วนเชื่อมต่อ ของการแพร่พันธุ์ของมนุษย์ My Bloody Valentine (2010)
Mutation took us from single-celled organisms to being the dominant form of reproductive life on this planet.การกลายพันธุ์ ทำให้เราวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จนแพร่พันธุ์ และครอบครองโลกมาอย่างต่อเนื่อง X-Men: First Class (2011)
- She was here to breed.-เธอมาที่นี่เพื่อแพร่พันธุ์ Unforgiven (2011)
Bacteria is breeding in this whole room.เชื้อแบททีเรียมันแพร่พันธุ์เต็มห้องฉันไปหมดแล้ว Protect the Boss (2011)
The lore says they reproduced quickly -- as in, after mating, they gave birth within 36 hours.ตำนานว่าไว้ พวกเขาแพร่พันธุ์รวดเร็ว-- แบบ หลังจากสืบพันธุ์ก็คลอดลูกใน 36 ชั่วโมง The Slice Girls (2012)
Possible breeding.อาจเป็นการแพร่พันธุ์ The Good Earth (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate   FR: se reproduire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propagate[VI] แพร่พันธุ์
pullate[VI] แพร่พันธุ์เร็ว, See also: แตกหน่อ, Syn. germinate, grow
reproduce[VI] สืบพันธุ์, See also: แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, Syn. breed, procreate, spawn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphimictic(al) (แอมฟิมิค' ทิคัล) adj. ซึ่งผสมพันธุ์กันอย่างเสรี แต่พันธุ์รุ่นหลังจะแพร่พันธุ์กันมากขึ้น
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make,form
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
proliferate(โพรลิฟ'เฟอเรท) vi.,vt. แพร่พันธุ์,แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี., See also: proliferative adj., Syn. abound
proliferation(โพรลิฟ'เฟอเร'เชิน) n. การแพร่พันธุ์,การแพร่หลาย,การเผยแพร่,การเพิ่มทวี
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy
seminal(เซม'มิเนิล) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,เกี่ยวกับเมล็ด,สามารถเติบโตได้,สามารถพัฒนาได้,มีพลังแพร่พันธุ์,มีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์ภายหน้าหรือการเจริญเติบโตภายหน้า, Syn. generative,productive

English-Thai: Nontri Dictionary
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
reproduce(vi,vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top