Search result for

แพง

(61 entries)
(0.1836 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพง-, *แพง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพง[ADJ] expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai definition: มีราคามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แพงว. มีราคาสูง, ตรงข้ามกับ ถูก.
แพงก. สงวน, หวง, เป็นที่รัก.
แพงว. เป็นที่รัก.
แพงพวยน. ชื่อไม้นํ้าชนิด Ludwigia adscendens (L.) H. Hara ในวงศ์ Onagraceae ทอดเลื้อยไปตามผิวนํ้า กินได้, พังพวย ก็เรียก.
แพงพวยฝรั่งน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Catharanthus roseus (L.) G. Don ในวงศ์ Apocynaceae ดอกมีหลายสี เช่น แดง ม่วง ชมพู หรือขาว ใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expensiveแพง [การแพทย์]
Jussiaea Repens Lแพงพวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll pay dearly for this!คุณจะจ่ายแพงสำหรับ การนี? ้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It was a very inexpensive second feature, with unknown...มันเป็นคุณลักษณะที่สองราคาไม่แพงมากด้วยความที่ไม่รู้จัก ... 12 Angry Men (1957)
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dearร้อนที่เราสามารถเช่า กระท่อม ในไอล์ออฟไวท์ถ้ามันไม่ได้คือแพง เกินไป Yellow Submarine (1968)
Gol darn it, Mr. Lamarr you use your tongue prettier than a $20 whore.ให้ดิ้นตายเถอะ คุณลามาร์ สำนวนคุณดีกว่าคุณตัวแพงๆ อีก Blazing Saddles (1974)
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But it's a good price, and you can deduct it from your fee here.ไม่แพงหรอก, และเธอ ยังหักออกจากค่าเรียนที่นี่ได้อีกนะ Suspiria (1977)
If you want to buy them, I can make you a nice price.ถ้าอยากซื้อต่อ, ฉันคิดไม่แพงหรอก. Suspiria (1977)
$25 for a cigarette is too much!บุหรี่มวนละ 25 ดอลลาร์ มันแพงไป Airplane! (1980)
Seriously, the food here is really expensive. The soup is fucking $10!อาหารที่นี่โครตแพง น้ำแกงราคา$10 The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพง[adj.] (phaēng) EN: expensive ; dear   FR: cher ; onéreux ; coûteux
แพงขึ้น[v. exp.] (phaēng kheun) EN: go up in price ; become more expensive   FR: enchérir ; renchérir
แพงพวย[n.] (phaēngphūay) EN: periwinkle   
แพงพวยน้ำ[n. exp.] (phaēngphūay nām) EN: Jussiaea repens Linn.   
แพงพวยฝรั่ง [n. exp.] (phaēngphūay Farang) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle   
แพงเกิน[v. exp.] (phaēng koēn) EN: be overpriced   
แพงเกินไป[adj.] (phaēng koēnpai) FR: trop cher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costly[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
cost the earth[IDM] แพงมหาศาล, See also: แพงหูฉี่
expensive[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, มีราคาแพง, Syn. costly, dear, high-priced
high[ADJ] แพง
pricey[ADJ] แพง, See also: มีราคาสูง, Syn. expensive
astronomical[SL] แพงมาก, See also: แพงสุดๆ, แพงหูฉี่
big-ticket[SL] แพงมาก, See also: แพงหูฉี่, แพงสุดๆ
cost a bomb[SL] แพงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
big-ticket(บิก'ทิด'คิท) adj. แพง
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bling bling[บลิง บลิง] (n) แพง
See also: S. expensive, A. cheap,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
張る[はる, haru] Thai: แพง English: to be expensive (vi)

German-Thai: Longdo Dictionary
teuer(adj) |teurer, am teuersten| แพง, See also: A. billig,

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top