Search result for

แฝง

(45 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แฝง-, *แฝง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝง[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, obscure, seclude, disguise, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ, Example: นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่, Thai definition: หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แฝงตัว[V] disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
แฝงเร้น[V] be hidden, See also: be concealed, be invisible, Syn. แอบแฝง, Example: ขณะนี้กองปราบกำลังลุยอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อทำลายขบวนการชั่วร้ายที่แฝงเร้นมากับกลุ่มการเมืองระดับชาติ
แฝงเร้น[ADJ] latent, See also: hidden, potential, Syn. แอบแฝง, Example: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แฝงก. หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง.
แฝงว. เคลือบคลุม, ที่ซ่อนเร้น เช่น ความร้อนแฝง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clones you may be, but the force resides in all life forms.พวกเจ้าอาจเป็นมนุษย์โคลน แต่พลังแฝงอยู่ในสิ่งมีชิวิตทุกรูบแบบ Ambush (2008)
Believe me, they bear no sign, no mark.เชื่อข้าเถอะ พวกแม่มดน่ะแฝงกายปิดปังได้อย่างแนบเนียน The Mark of Nimueh (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
Listen Cujo, I got some pretty wicked claws under these mitts, do not, I beg of you, do not make me bring out these bad boys!ฟังนะ คูโจ ฉันมีเจ้าอุ้งเท้าที่แฝงไปด้วยเขี้ยวเล็บน่ารักๆ อย่าให้ฉัน.. ขอร้องละ อย่าทำให้ฉัน ... Bolt (2008)
You know what I mean?และฉันก็คิดว่ามันเหมือนกับเป็นความคิดสร้างสรรค์แถมแฝงด้วยความปะหลาดและน่าขัน \ นายเข้าใจที่ฉันพูดมะ? Bolt (2008)
Insanity is being shit on, beat down, coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside and a key to release it.นายเสียสติที่ยอมโดนดูถูก เหยียบย่ำ เรื่อยเปื่อยกับชีวิตน่าสมเพช ทั้งที่มีสิงห์ร้ายแฝงอยู่ในร่าง Wanted (2008)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
But you have powers.แต่คุณมีพลังแฝง The Day the Earth Stood Still (2008)
And these copied cells contain remote access functionality.พวกเซลล์เลียนแบบเหล่านี้ Nจะมีตัวควบคุมระยะไกลแฝงอยู่ Gamer (2009)
That was Danko. - You're lying to me! - He's got an agenda.เขามีจุดประสงค์แอบแฝง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
We have lived among you, hidden... but no more.เราอยู่ร่วมกับพวกเจ้า แฝงเร้น... แต่ไม่อีกแล้ว. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Undercover, yo, you gotta blend in with your surrounding.การแฝงการ ต้องให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
แฝง[adj.] (faēng) EN: latent ; hidden   FR: latent ; larvé
แฝงตัว[v.] (faēng tūa) EN: disguise   
แฝงเร้น[v.] (faēngren = faēngrēn) EN: be hidden   
แฝงเร้น[adj.] (faēngrēn) EN: latent   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
connote(คะโนท') v. มีความหมายว่า,แฝงความหมายว่า, Syn. suggest
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
cryptonym(คริพ'โทนิม) n. ชื่อแฝง,นามแฝง
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง
penname(n) นามปากกา,นามแฝง
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embodied inแฝงไว้ใน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top