Search result for

แผ่

(134 entries)
(0.1535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผ่-, *แผ่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
toboggon (n vt ) แผ่นกระดานลื่นหิมะ เล่นแผ่นกระดานลื่นหิมะ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แผ่นกั้นวัตถุที่มีลักษณะแบนเรียบ ใช้สำหรับการกั้น ขวาง ไม่ให้มีวัตถุอื่นเข้ามาและออกไป

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
防滑垫แผ่นกันลื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่[ADV] flat, Syn. แบ, Example: เขานอนแผ่กลางบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน, Thai definition: อย่างมีลักษณะแบนราบหรือกระจายออกไป
แผ่[V] give, See also: dedicate, Syn. เผื่อแผ่, Example: คนไหนที่มีความรู้ย่อมต้องแผ่ความรู้นั้นให้บุคคลอื่น เพราะถือว่าความรู้นั้นจะเพิ่มพูนขึ้น, Thai definition: ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ
แผ่[V] spread out, See also: diffuse, stretch out, expand, extend, broaden, unfold, unroll, Syn. กระจาย, แผ่กระจาย, แผ่ขยาย, Example: เมื่อน้ำมันไหลลงทะเล มันจะแผ่ออกเป็นคราบน้ำมันอย่างรวดเร็ว, Thai definition: คลี่ขยายกระจายออกไปให้มีลักษณะแบนราบหรือกว้างกว่าเดิม
แผ่[CLAS] sheet, See also: plate, Example: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
แผ่[ADV] softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่[ADV] softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่วๆ[ADJ] soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
แผ่วๆ[ADV] softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
แผ่หลา[ADV] lie with both hands and feet stretch out at full length, See also: sprawled out, stretched out, Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา, Example: ทุกคนนอนแผ่หลากันกลางบ้านหลังเสร็จจากการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่, Thai definition: อาการที่นอนเหยียดแขนขาเต็มที่, Notes: (ปาก)
แผ่หลา[ADV] lie sprawled out, See also: lying with both hands and feet stretch out, Syn. นอนเหยียดยาว, นอนเหยียดแขนเหยียดขา, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอถึงบ้านก็นอนแผ่หลาเต็มเตียง, Thai definition: อาการที่นอนเหยียดแขนขาเต็มที่, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผ่ก. คลี่ขยายกระจายออกไปให้มีลักษณะแบนราบหรือกว้างกว่าเดิมหรืออาการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แผ่อาณาเขต แผ่หาง
แผ่ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ.
แผ่กระจาดก. นอนแผ่เต็มที่ เช่น ลงไปแผ่กระจาดอยู่บนร้านข้างโรงยี่เกแล้ว (รัตนทวารา).
แผ่ซ่านก. ซึมซาบกระจายไปทั่ว.
แผ่ตนก. อวดตน, แต่งตัวผึ่งผาย.
แผ่น. สิ่งที่มีลักษณะแบน ๆ อย่างกระดาษหรือกระดาน เช่น แผ่นกระดาษ แผ่นกระดาน, ลักษณนามใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง กระดาน ๒ แผ่น.
แผ่นดินน. พื้นดินของโลก
แผ่นดินรัฐ, ประเทศ, เช่น แผ่นดินไทย
แผ่นดินรัชกาล เช่น ผลัดแผ่นดิน.
แผ่นดินกลบหน้าก. ตาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humifuseแผ่คลุมดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiateแผ่ตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
span the spaceแผ่ทั่วปริภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plateแผ่[ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bladeแผ่[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
webแผ่น, แผ่นขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure plate; clutch pressure plateแผ่นกดคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch pressure plate; pressure plateแผ่นกดคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cortical plateแผ่นกระดูกทึบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamina, vertebralแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Leafletแผ่นปลิว
ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมาย ถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ความหมายของใบปลิวอีกลักษณะหนึ่ง คือ แผ่นกระดาษข้อความที่แจกจ่ายในลักษณะที่ปกปิด ไม่เปิดเผยเหมือนใบปลิวโฆษณาสินค้าและบริการ หรือประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดทำโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด

ลักษณะ เด่นของใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้นๆ

งาน พิมพ์ใบปลิวและงานพิมพ์แผ่นพับ ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องเก็บรายละเอียดในทุกๆจุดและทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การใช้กระดาษ การใช้สี และการพิมพ์ใบปลิวเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คเมล์ (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆได้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ แผ่นกระดาษ ที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่นๆ รูปแบบของใบปลิวนิยมทำเป็นลักษณะที่สามารถใช้กระดาษมาตรฐานในการจัดทำ โดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Phonodiscแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printing plateแผ่นแม่พิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Subsidence (Earth movements)แผ่นดินทรุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then I'll be fairest in the land!แล้วฉันจะโสภาในแผ่นดิน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now I'll be fairest in the land!ตอนนี้ฉันจะโสภาในแผ่นดิน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน The Great Dictator (1940)
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
Okay, Slats, your shot.เอาล่ะแผ่น, การยิงของคุณ Pinocchio (1940)
What's the matter, Slats?เป็นอะไรไปแผ่น? โลซิน 'จับ ของคุณหรือไม่ Pinocchio (1940)
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
He's a real Nowhere Man, Sitting in his nowhere landเขาคือจริงคนไหน, นั่งอยู่ในแผ่นดินของเขาไม่มีที่ไหน เลย Yellow Submarine (1968)
I picked up a pad and pencil and began to draw. Look, I...ผมหยิบแผ่นกระดาษกับดินสอขึ้นมา แล้วก็เริ่มวาดรูป The Little Prince (1974)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่[v.] (phaē) EN: expand ; extend ; widen   FR: s'étendre ; s'agrandir
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre
แผ่กระจาย[n.] (phaēkrajāi) EN: spread out   
แผ่[n.] (phaen) EN: sheet ; plate ; slice   FR: feuille [f] ; plaque [f] ; plaquette [f] ; tranche [f]
แผ่[n.] (phaen) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]   FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]
แผ่นกระดาน[n. exp.] (phaen kradān) EN: plank   FR: planche [f] ; planchette [f]
แผ่นกระดาษ[n. exp.] (phaen kradāt) FR: feuille de papier [f]
แผ่นซีดี[n. exp.] (phaen sīdī) EN: compact disc   FR: disque compact [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: land ; ground ; earth ; terra firma   FR: terre [f] ; sol [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftershock[N] แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
album[N] แผ่นเสียง, See also: จานเสียง, Syn. record, recording, LP
back[N] หลัง (ส่วนของร่างกาย), See also: แผ่นหลัง, Syn. posterior, rear, Ant. front
baseboard[N] แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง, Syn. skirting board
beam[VT] แผ่รังสี, Syn. ray
brass[N] แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brochure[N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet
CD[N] แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc), Syn. compact disc, disk
chip[N] แผ่นไมโครชิป, See also: ไมโครชิป
chipboard[N] แผ่นกระดาน, See also: กระดานที่ทำจากการอัดไม้ที่ไม่ใช้แล้วกับเรซิน, Syn. hardboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actino-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับการแผ่กัมมันตภาพรังสี, เกี่ยวกับการแผ่ออก., Syn. actin-
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
drywall[ดรายวอลล์] (n ) แผ่นฝ้าบุผนัง หรือใช้กั้น
Elastic Rail Pad (jargon ) แผ่นยืดหยุ่นรองใต้ราง
tortillaแผ่นแป้งตอติญ่า
wonton (n ) แผ่นเกี๊ยว
ป้ายรางวัลแผ่นบ้ายที่ใช้มอบรางวัลบนเวที

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ウェハー[うえはー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
レコード[れこーど, reko-do] (n) แผ่นเสียง
余震[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,
地震[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว
鉄板[てっぱん, teppan] (n) แผ่นเหล็ก
鋼板[こうばん, kouban] (n) แผ่นเหล็กกล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
基板[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า , See also: S. Printed Circuit Board (PCB),
ウェハー[うえはー, ueha] แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広がる[ひろがる, hirogaru] Thai: แผ่ขยาย English: to spread (out)

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นไม้สี่เหลี่ยม
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นสี่เหลี่ยมจากไม้หรือกระดาษแข็งสำหรับไว้เล่นเกมส์
Waffel(n) |die, pl. Waffeln| ขนมเวเฟอร์(แผ่นขนมปังอบกรอบ)
Folie(n) |die, pl. Folien| แผ่นพลาสติกหรือแผ่นโลหะบางๆที่ใช้คลุมอาหาร, แผ่นใส
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Festland(n) |das, pl. Festländer| แผ่นดินใหญ่, ส่วนของทวีป เช่น Wie diese Identität sich im Verhältnis zu China entwickeln wird, ist immer noch eine offene Frage, die unbeantwortet über der Meerenge zwischen Insel und Festland hängt.

French-Thai: Longdo Dictionary
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
feuille(n) |f| แผ่นกระดาษ, แผ่น เช่น feuille de papier à lettres แผ่นกระดาษเขียนจดหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top