Search result for

แผงลอย

(21 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผงลอย-, *แผงลอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผงลอย[N] stall, See also: stand, booth, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขามักจะไปหาอะไรกินที่แผงลอยในตลาดเสมอเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผงลอยน. ที่ที่จัดไว้ในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะ รวมตลอดถึง อาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน เรือ หรือ แพ สำหรับขายอาหาร น้ำแข็ง หรือสิ่งของอย่างอื่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vending standsแผงลอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
Before this, I started a small stall at a hawker centerก่อนจะมาเป็นร้านแบบนี้ มันเคยเป็นแผงลอยเล็กๆมาก่อนล่ะ Rice Rhapsody (2004)
Just like street hawkers.คล้ายกับแผงลอยเลยนะ... Swing Girls (2004)
I swear to God, I'll burn this fuckin' taco stand to the ground if you let us up out this motherfucker!ฉันสาบานว่า ฉันจะเผาแผงลอยของแก ถ้าแกปล่อยเราให้เป็นแบบนี้! Cold Grey Light of Dawn (2011)
The phone in that office, for the last few months, only called local food delivery places and untraceable phones.บันทึกการโทรของออฟฟิศ... ล้วนเป็นของร้านแผงลอยที่ขายอาหารห่อกลับบ้าน และเบอร์โทรที่ติดตามไม่ได้ Poseidon (2011)
The stall over there got fake coins again. Let's go see.แผงลอยนั่นเจอเงินปลอมอีกแล้ว The Four (2012)
Mmm, the hawkers, the men who need to make money who look to trip you up.mmm, แผงลอย, คนที่ต้องทำเงิน ที่มีลักษณะการเดินทางที่คุณขึ้น The Invisible Woman (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth   FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f]
แผงลอยขายอาหาน[n.] (phaēngløi khāi āhān) EN: stall   FR: étal [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitch[N] แผงลอย
stall[N] แผงขายของ, See also: แผงลอย, ร้านเล็กๆ, Syn. booth, kiosk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
stall(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้ออ้าง,หน้าม้า,การหน่วงเหนี่ยว vt. ใส่คอก,ทำให้หยุด vi. หยุดกลางคัน,หยุด,ติดขัด,อยู่ในคอก vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ล่อ,ถ่วงเวลา, See also: stalls n. ที่นั่ง
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,

English-Thai: Nontri Dictionary
booth(n) แผงลอย,คอก
stall(n) แผงลอย,คอก,ที่นั่งตอนหน้าในโรงละคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top