Search result for

แผง

(88 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผง-, *แผง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผง[N] stall, See also: stand, Example: แถวนี้ไม่ว่าตรอกซอกซอยใดจะต้องเห็นแผงพระเครื่องตั้งเรียงรายไปทั่ว, Count unit: แผง, Thai definition: ของที่วางแผ่เรียงรายกัน
แผง[N] stand, See also: booth, stall, Syn. แผงลอย, Example: เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ
แผงคอ[N] mane, Example: พนักงานประจำโรงม้ามีหน้าที่อาบน้ำ และหวีขนที่แผงคอให้ม้าแต่ละตัวทุกวัน, Count unit: แผง, Thai definition: ผมที่สันคอม้า
แผงคอ[N] mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count unit: แผง, Thai definition: ผมที่สันคอม้า
แผงลอย[N] stall, See also: stand, booth, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขามักจะไปหาอะไรกินที่แผงลอยในตลาดเสมอเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
แผงจ่ายไฟ[N] panelboard, Syn. แผงไฟ, Example: ภายในอาคารต้องติดตั้งแผงจ่ายไฟอย่างมั่นคง ในตำแหน่งที่ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ, Count unit: แผง, Thai definition: ผนังที่ติดเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
แผงสวิตช์[N] switchboard, Example: แผงสวิตช์ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อแรงปลดและสับได้, Count unit: แผง, Thai definition: แผงเดี่ยวขนาดใหญ่หรือหลายแผงประกอบกัน ซึ่งใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแผงสวิตช์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผงน. เครื่องสานชนิดหนึ่ง เป็นแผ่นอย่างเสื่อลำแพน มีกรอบไม้โดยรอบ ใช้เป็นเครื่องกั้นเครื่องกำบังเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ติดแถบที่หน้าอกเป็นแผง.
แผงคอน. แผงทำด้วยสักหลาดหรือกำมะหยี่ สำหรับติดคอเสื้อราชปะแตนซึ่งเป็นเครื่องแบบเอกชนที่ขอเข้าเฝ้า หรือเครื่องแบบนิสิตชายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นต้น
แผงคอแผงทำด้วยสักหลาดหรือกำมะหยี่ สำหรับติดคอเสื้อราชปะแตนซึ่งเป็นเครื่องแบบทางราชการ
แผงคอขนที่สันคอม้า.
แผงลอยน. ที่ที่จัดไว้ในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะ รวมตลอดถึง อาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน เรือ หรือ แพ สำหรับขายอาหาร น้ำแข็ง หรือสิ่งของอย่างอื่น.
แผงไฟน. แผงที่รวมสายไฟสำหรับควบคุมกระแสไฟ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panelแผง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panelแผง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filterแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion boardแผงขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control panelแผงควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control panelแผงควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
control panelแผงควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuous bar retainer; continuous claspแผงตะขอต่อเนื่อง [มีความหมายเหมือนกับ Kennedy bar] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuous clasp; continuous bar retainerแผงตะขอต่อเนื่อง [มีความหมายเหมือนกับ Kennedy bar] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kennedy barแผงตะขอเคนเนดี [มีความหมายเหมือนกับ continuous bar retainer; continuous clasp] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar collectorแผงรวมแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Integrated circuitแผงวงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motherboard (Microcomputer)แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motherboard แผงหลัก [คอมพิวเตอร์]
Multifunction board แผงวงจรหลายหน้าที่ [คอมพิวเตอร์]
Motherboards (Microcomputers)แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Solar collectorsแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Vending standsแผงลอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
We're ready with the neural net.เราพร้อมเกี่ยวกับแผงระบบประสาท Not Cancer (2008)
The neural net will show usแผงเส้นประสาท Not Cancer (2008)
We're installing a pacing wire to... avoid that.เราติดต่อแผงสายไป... ... ยังทำไม่ได้.. Dying Changes Everything (2008)
Check the electric panel in the back.เช็คแผงไฟฟ้าด้านหลัง Pilot (2008)
See if there are any controls on the outer platform.ไปดูซิว่ามีแผงควบคุมอื่นมั้ย ที่สถานีข้างนอกนั่น Duel of the Droids (2008)
There's a newsstand near the statue of the soldier.มีแผงหนังสือพิมพ์ใกล้รูปปั้นทหาร The Bank Job (2008)
There, sir, that one at the newsstand.นั่นครับ ตรงแผงหนังสือพิมพ์ The Bank Job (2008)
- Get away from the controls.- อย่ายุ่งกับแผงควบคุม Babylon A.D. (2008)
When we need food, we hunt for a decent hot dog stand.ถ้าเราหิว เราจะล่าหาแผงขายฮอทดอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When he shakes his mane we shall have spring again.ยามอัสลานสะบัดแผงคอ ฤดูใบไม้ผลิมาแล้ว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Michael said the manual override should be somewhere near the main conduit.ไมเคิลบอกว่าแผงควบคุม น่าจะอยู่ใกล้ท่อส่งหลัก Greatness Achieved (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk   FR: étalage [m]
แผง[n.] (phaēng) EN: wooven bamboo shelter ; bamboo mat   FR: natte de bambou [f]
แผงขนดอ[n.] (phaēng khon khø) EN: mane   FR: crinière [f]
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūapkhum) EN: control panel ; console   FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūapkhum kēm) EN: games console   FR: console de jeux (vidéo) [f]
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar   FR: crinière [f]
แผงจ่ายไฟ[n. exp.] (phaēng jāi fai) EN: panelboard   
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth   FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f]
แผงลอยขายอาหาน[n.] (phaēngløi khāi āhān) EN: stall   FR: étal [m]
แผงวงจร[n.] (phaēngwongjøn) EN: board   FR: carte [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
board[N] แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า
card[N] แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า), See also: การ์ด, แผ่นการ์ด
dashboard[N] แผงหน้าปัดรถยนต์, See also: แผงหน้าปัด, Syn. control panel, instrument panel
fascia[N] แผงหน้าปัดด้านหน้าของรถ, Syn. dashboard
mainboard[N] แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์
mane[N] แผงขนบนคอสัตว์, See also: แผงคอของสิงโตหรือม้า, แผงคอสัตว์, Syn. fleece, fur, ruff
panel[N] แผงควบคุมไฟฟ้า, See also: แผงหน้าปัด, Syn. switchboard
pitch[N] แผงลอย
stall[N] แผงขายของ, See also: แผงลอย, ร้านเล็กๆ, Syn. booth, kiosk
switchboard[N] แผงสายโทรศัพท์, See also: อุปกรณ์สับสายโทรศัพท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
booth(n) แผงลอย,คอก
circuit(n) วงจร,แผงไฟ,การเดินทางรอบ
kiosk(n) แผงขายหนังสือพิมพ์,ตู้โทรศัพท์,ปะรำ,ศาลาพักร้อน,เวทีดนตรี
mane(n) แผงคอสัตว์
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
stall(n) แผงลอย,คอก,ที่นั่งตอนหน้าในโรงละคร
switchboard(n) แผงไฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Photovoltaics moduleแผงโซล่าเซลล์

German-Thai: Longdo Dictionary
Mähne(n) |die, pl. Mähnen| ขนคอของสัตว์, แผงขนบนคอสัตว์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top