Search result for

แบ่งเบา

(35 entries)
(0.0566 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งเบา-, *แบ่งเบา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งเบา[V] ease, See also: lighten, help, relieve, make things easier, share, Syn. ช่วยเหลือ, แบ่งภาระ, Example: โรงเรียนมัธยมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยชะลอการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกไป, Thai definition: แบ่งภาระหนักให้เบาลง
แบ่งเบาภาระ[V] lighten the load, See also: share the work, Example: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป, Thai definition: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
แบ่งเบาภาระ[V] lighten the load, See also: share the work, Example: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป, Thai definition: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
แบ่งเบาภาระ[V] lighten the load, See also: share the work, Example: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป, Thai definition: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบ่งเบาก. แบ่งภาระหนักให้เบาลง.
ช่วยแบ่งเบาภาระ เช่น ช่วยเลี้ยงน้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're taking one thing and calling it something else... and just alleviating the responsibility... these people have for their own actions.นายเอาสิ่งหนึ่งไป / แล้วก็ไปเรียกเป็นอีกอย่าง... และเพื่อการแบ่งเบา/ภาระ... ที่พวกเขาแบกกันอยู่ American History X (1998)
To share the burden, you must work together, like the sun and rain.เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนัก พวกเจ้าต้องช่วยเหลือกัน ดั่ง แสงตะวัน และ สายฝน Mulan 2: The Final War (2004)
If you send him, you will relieve one of your problems.ถ้าท่านส่งเขาไป ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาของท่าน Episode #1.41 (2006)
SHE TAKES YOU OFF MY HANDS EVERY ONCE IN A WHILE. PLUS,SHE'S ALWAYS HELPING AROUND THE HOUSE.เธอแบ่งเบาภาระเราไปได้เยอะเลย Mother Said (2008)
Share the load.แบ่งเบากัน All in the Family (2008)
But in the end, no one can share our burden.แต่ในที่สุดก็ไม่มีใครแบ่งเบาภาระของเรา Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Let me share your burden, my lord.ให้ข้าได้แบ่งเบาภาระจากท่านด้วยเถอะ ฝ่าบาท Beauty and the Beast (2009)
Oh, you know, I'm really swamped though. I'd need a lot of help.ฉันมีงานล้นมือ คงต้องหาคนช่วยแบ่งเบาภาระ Bride Wars (2009)
A hostess ain't gonna help me with my workload.เด็กรับแขกไม่ได้ช่วย แบ่งเบางานฉันได้หรอก 9 Crimes (2010)
You have to share it with me.คุณต้องแบ่งเบามาให้ฉันบ้าง The Bones on the Blue Line (2010)
Abby has been a blessing.แอบบี้ เป็นคนช่วยแบ่งเบา Ball and Chain (2010)
If signing can spare her this pain... then I will do it.ถ้าการลงชื่อครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดของเธอคนนั้น... ฉันก็จะทำ Truly Content (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao phāra) EN: lighten the load ; share the work   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lessen[VT] บรรเทา, See also: แบ่งเบา, คลาย
meliorate[VT] บรรเทา, See also: แบ่งเบา, Syn. amend, correct, improve
relieve[VT] ลดภาระ, See also: แบ่งเบา, Syn. assist, help, support
relieve of[PHRV] ช่วยบรรเทา, See also: แบ่งเบาภาระ, Syn. ease of, relieve from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meliorate(เมล'ยะเรท,มี'ลิโอเรท) vi.,vt. ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง., See also: meliorable adj. melioration n. meliorative adj. meliorator n., Syn. ameliorate
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
extenuation(n) การลดหย่อน,การบรรเทา,การแบ่งเบา
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top