Search result for

แบ่งออก

(39 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งออก-, *แบ่งออก*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There'll be three groups. Group Alpha will do sheet metal fabrication.แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มอัลฟา ทำผืนทอโลหะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Split up into 3 teams and move.แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม Iris (2009)
Super. Probably comes from a larger container.ยอดเยี่ยม น่าจะแบ่งออก มาจากขวดใหญ่กว่านี้ Sherlock Holmes (2009)
Stratification.การแบ่งออกเป็นของโครงสร้าง Human (2010)
We could go to two-man teams, cover a little more ground, but we'd be stretching ourselves pretty thin.แต่มันมีพื้นที่มาก เราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่ม ล้อมพื้นที่ได้เล็กน้อย Trial and Error (2010)
The theory that explains all this, quantum mechanics, applies not just to matter, but to the entire universe.ทุกภาพที่คอมพิวเตอร์ สร้างขึ้นไม่ว่าจะมีเหตุผล, แบ่งออกเป็นพิกเซล เมื่อคุณได้รับใกล้พอ คุณอาจคิดว่านี้ไม่ได้เกิด ขึ้นในโลกแห่งความจริง Is There a Creator? (2010)
The rest will split up into two teams of three.ที่เหลือจะแบ่งออกเป็น2ทีม ทีมล่ะ3คน Malice (2010)
Most high-quality paper stock can be split in two.กระดาษแข็งคุณภาพดี ส่วนใหญ่จะแบ่งออกได้เป็น 2 แผ่นได้ Deadline (2011)
A man divided?เขาถูกแบ่งออก Heroes and Villains (2011)
And once that happens, we'll split into five two- person teams and run them down.หลังจากนั่นแบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม กลุ่มละสองคน แล้วลากตัวมันออกมา Semper I (2011)
You do not live through centuries of fire and ice and continental divide... by jumping to conclusions.นายไม่สามารถอยู่รอดได้ตลอดศตวรรษ ท่ามกลางไฟและน้ำแข็ง แล้วก็ทวีปที่ถูกแบ่งออก There Will Be Blood (2012)
They split into 3 circles.พวกเขาแบ่งออกเป็น 3 วงเวทย์ Crystal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bisect[VT] แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split
break into[PHRV] แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ, See also: ทำให้แตกเป็นส่วนๆ, บิออก
break up[PHRV] แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ
divide out[PHRV] แบ่งออก, See also: แบ่ง
lot[VT] แบ่งออกเป็นส่วนๆ, See also: แบ่ง, แบ่งปัน, แบ่งส่วน, Syn. divide, distribute
morsel[VT] แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ
portion out[PHRV] แบ่งออกเป็นส่วน, See also: แบ่งเป็นกลุ่ม
quarter[VT] แบ่งออกเป็นสี่ส่วน, Syn. devide, quadrisect, cleave
quartered[ADJ] แบ่งออกเป็น 4 ส่วน, See also: มีที่พักอาศัย, ได้รับการจัดที่พักอาศัย, แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
resolve into[PHRV] แบ่งออกเป็นส่วน, See also: แบ่งส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
bipartite(ไบพาร์'ไททฺ) adj. ประกอบด้วย หรือแบ่งออกเป็นสองส่วน,แบบเดียวกัน 2 ฉบับ
bisectvt.,vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน,, See also: bisection n.
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif

English-Thai: Nontri Dictionary
tripartite(vt) แบ่งออกเป็นสามส่วน,มีสามพวกหรือสามภาค
trisect(vt) แบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น

German-Thai: Longdo Dictionary
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top