Search result for

แบ่ง

(106 entries)
(0.194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่ง-, *แบ่ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แบ่งบรรจุseparate packing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งงาน [V] share the work, See also: divide up the work, separate the tasks, Example: งานในฝ่ายกิจการนักศึกษาแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ด้านกิจการนักศึกษาของคณะ, Thai definition: แยกกันทำงาน
แบ่งตัว [V] split, Example: เชื้อโรคชนิดนี้แบ่งตัวได้เป็นจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่ง
แบ่งปัน [V] portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว, Thai definition: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน
แบ่งภาค [V] reincarnate, Syn. แยกส่วน, แยกร่าง, Example: ถ้าฉันแบ่งภาคไปช่วยเธอทั้งสองคนได้ก็คงจะดี, Thai definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ
แบ่งสรร [V] portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม
แบ่งเบา [V] ease, See also: lighten, help, relieve, make things easier, share, Syn. ช่วยเหลือ, แบ่งภาระ, Example: โรงเรียนมัธยมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยชะลอการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกไป, Thai definition: แบ่งภาระหนักให้เบาลง
แบ่งแยก [V] be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
แบ่งเวลา [V] allocate, Example: แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง, Thai definition: จัดสรรเวลา
แบ่งกลุ่ม [V] divide, See also: divide into groups, Ant. รวมกลุ่ม, Example: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน, Thai definition: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
แบ่งหน้าที่ [V] assign, See also: allocate, Syn. แบ่งภาระหน้าที่, Example: อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบ่งก. แยกออกเป็นส่วน ๆ เช่น แบ่งเงิน แบ่งของ แบ่งงาน.
แบ่งค้างก. ชำระหนี้บางส่วน.
แบ่งปันก. แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน.
แบ่งภาคก. แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ เช่น พระนารายณ์แบ่งภาคมาเกิด, โดยปริยายเป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใครจะแบ่งภาคไปทำได้.
แบ่งรับแบ่งสู้ก. รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข, ภาคเสธ.
แบ่งสันปันส่วนก. แบ่งให้ตามสัดส่วนที่ควรจะได้.
แบ่งเบาก. แบ่งภาระหนักให้เบาลง.
แบ่งแยกก. แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก เช่น แบ่งแยกโฉนดที่ดิน.
ช่วยแบ่งเบาภาระ เช่น ช่วยเลี้ยงน้อง
ผัน ๒แบ่งบางส่วนให้เปลี่ยนไปจากแนวหรือลักษณะเดิม เช่น ผันน้ำเข้านา ผันเงินงบประมาณออกสู่ชนบท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
splitแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
splitแบ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schiz(o)-; schist(o)-แบ่ง, แยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schiz(o)-; schist(o)-แบ่ง, แยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schist(o)-; schiz(o)-แบ่ง, แยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schist(o)-; schiz(o)-แบ่ง, แยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pro rateแบ่งตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trisectแบ่งสามส่วนเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
loculateแบ่งเป็นช่อง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Age Distributionแบ่งตามอายุ, แบ่งตามอายุ [การแพทย์]
Classification, Clinicalแบ่งชนิดตามลักษณะทางคลินิค [การแพทย์]
Classification, Etiologicแบ่งตามสาเหตุ [การแพทย์]
Classification, Functionalแบ่งตามหน้าที่ [การแพทย์]
Classification, Structuralแบ่งตามสูตรโครงสร้าง [การแพทย์]
Distributeแบ่งภาค,กระจาย [การแพทย์]
Geographical Groupingแบ่งตามภูมิภาคที่พบโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why don't some of you do something?ทำไมแกไม่แบ่งให้คนอื่นบ้าง ซักนิดไม่ได้เหรอ The Great Dictator (1940)
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน Night and Fog (1956)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน How I Won the War (1967)
A drum break might shatter it.แบ่งกลองอาจแตกมัน Yellow Submarine (1968)
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้ The Godfather (1972)
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์ The Little Prince (1974)
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ Mad Max (1979)
- What are you talking about?คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร พวกเขาแบ่งแล้ว The Blues Brothers (1980)
People start fuckin' around with the law, and all hell breaks loose.ผู้คนเริ่มเล่นรอบด้วยกฎหมายและนรกทั้งหมดแบ่งหลวม First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
แบ่งตัว[v. exp.] (baeng tūa) EN: split   
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to   
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: reincarnate   

English-Thai: Longdo Dictionary
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot    [VT] แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot    [VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allow    [VT] แบ่งสรร, Syn. allot
apportion    [VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
assort    [VT] จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
assort    [VI] เป็นประเภทเดียวกัน, See also: แบ่ง, คัด, แยก
allocate to    [PHRV] จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to
apportion among    [PHRV] แบ่งปัน, See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between    [PHRV] แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
bifurcate    [VT] แบ่งเป็นสองส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
allocate (vt ) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน
Share​[ทำไม​] (n ) แบ่ง​เป็น​

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided

German-Thai: Longdo Dictionary
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง , See also: Related: verlosen

French-Thai: Longdo Dictionary
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top