Search result for

แบก

(66 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบก-, *แบก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบก[V] shoulder, See also: carry on the back, Syn. หาม, Example: ฉันเห็นหลานแบกหนังสือไปโรงเรียนทุกวันแล้วกลัวหลังจะหักเหลือเกิน, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า
แบก[V] shoulder, See also: bear, Syn. แบกรับ, รับ, Example: ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอจะต้องแบกปัญหาไว้อีกนานแค่ไหนกัน, Thai definition: รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก
แบกหาม[V] carry on the back, See also: shoulder, Syn. หาม, แบก, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามคนเจ็บคนแล้วคนเล่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่าแล้วพาไป
แบกโลก[V] be anxious, See also: be worried, Syn. มีทุกข์, Example: สีหน้าของหล่อนดูมีกังวลเหมือนแบกโลกไว้ตลอดเวลา, Thai definition: มีแต่ความทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลา
แบกหน้า[V] be shameless to, See also: be constantly gazed by the public, endure shame, Syn. ตากหน้า, Example: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา, Thai definition: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก, Notes: (สำนวน)
แบกะดิน[N] roadside stand, See also: streetside stall, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai definition: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
แบกะดิน[N] selling with goods spread out on the ground, See also: goods/ware spread out on the sidewalk, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai definition: ร้านที่วางของขายกับพื้นดินหรือริมทางเดิน, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบกก. วางของที่มีนํ้าหนักบนบ่าหรือบนหลัง เช่น แบกกระสอบข้าวสาร แบกปืน, โดยปริยายหมายความว่า รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก, เช่น แบกค่าใช้จ่ายในบ้านคนเดียว แบกงานไว้มาก.
แบกหน้าก. จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อน, ทนอายทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ, เช่น แบกหน้าไปกู้เงินเขา.
แบกะดินน. เรียกแผงขายของบนพื้นริมทางเดินว่า ร้านแบกะดิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facultative Bacteria แบกทีเรียแฟคัลเททีฟ
แบคที่เรียที่สามารถเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มี /ไม่มีออกซิเจนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Aerobic Bacteria แบกทีเรียใช้อากาศ, แอโรบิกแบกทีเรีย
แบกทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบใน การเจริญเติบโต [สิ่งแวดล้อม]
Carry, Crossแบกไขว้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
And Rex, you get to carry him.เอ่อ เร็กซ์ แบกเขาไปด้วยนะ Duel of the Droids (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
At the moment, he's completely ignoring Baegeuk, and practically ruling the place.เขาเมินเฉยต่อแบกิอุคและกฎของเมือง The Kingdom of the Winds (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา The Kingdom of the Winds (2008)
Carrying her on my back is worse.แบกเธอไปด้วยยิ่งแย่หนัก My Sassy Girl (2008)
If I'm out cold at Bu-pyung station, then she'll have to carry me on her back.ถ้าผมนอนหนาวอยู่ที่สถานีบุปยุง เป็นตาเธอที่ต้องมาแบกผมบ้างล่ะ My Sassy Girl (2008)
Kasim gathered all the treasure he could carry only to find the door of the cave sealed shut.กาซิมกอบเอาสมบัติมากเท่าที่เขาพอจะแบกไหว แต่กลับพบว่าประตูทางออกถ้ำนั้นถูกปิดตาย Inkheart (2008)
Carry him!แบกเขาไป! Episode #1.5 (2008)
Don't force yourself, let me takeover if you're tired.อย่ากดดันตัวเองมาไป, ถ้าแกไม่ไหว ก็ให้ฉันแบกก็ได้ Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบกรับ[v.] (baēkrap) EN: assume ; take on ; shoulder   
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried   FR: être anxieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[VT] แบก, See also: แบกรับ, รับ
lade with[PHRV] แบกรับ (สิ่งที่หนัก, ภาระหนัก), Syn. load down
load down[PHRV] แบกภาระหนัก, Syn. bow down, lade with, load with, weigh down, weight down
load up[PHRV] ขนขึ้น, See also: แบกขึ้น
overburden[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกหนักเกินไป, Syn. overcharge
overload[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกมากเกินไป, Syn. burden, load, weigh down
piggyback[VT] แบกบนหลัง, Syn. pickaback
port[VT] แบก, See also: แบกเรือหรือปืน
shoulder[VT] แบกภาระ, See also: รับทุกข์, รับภาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
bagger(แบก'เกอะ) n. คนใส่ของลงในถุง
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
lade(vt) บรรทุก,แบก,รับภาระ
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
lift(vi,vt) เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น
shoulder(vt) แบก,กระทบไหล่,รับภาระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
負う[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้
運ぶ[はこぶ, hakobu] แบก ขน(ของ) ลาก(พู่กัน) เดินเรื่อง คืบหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
担う[になう, ninau] Thai: แบกภาระ English: to bear burden
抱える[かかえる, kakaeru] Thai: แบก

German-Thai: Longdo Dictionary
tragenแบก, ขน |trug, getragen|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top