Search result for

แบก

(66 entries)
(0.0809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบก-, *แบก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบก[V] shoulder, See also: carry on the back, Syn. หาม, Example: ฉันเห็นหลานแบกหนังสือไปโรงเรียนทุกวันแล้วกลัวหลังจะหักเหลือเกิน, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า
แบก[V] shoulder, See also: bear, Syn. แบกรับ, รับ, Example: ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอจะต้องแบกปัญหาไว้อีกนานแค่ไหนกัน, Thai definition: รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก
แบกหาม[V] carry on the back, See also: shoulder, Syn. หาม, แบก, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามคนเจ็บคนแล้วคนเล่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่าแล้วพาไป
แบกโลก[V] be anxious, See also: be worried, Syn. มีทุกข์, Example: สีหน้าของหล่อนดูมีกังวลเหมือนแบกโลกไว้ตลอดเวลา, Thai definition: มีแต่ความทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลา
แบกหน้า[V] be shameless to, See also: be constantly gazed by the public, endure shame, Syn. ตากหน้า, Example: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา, Thai definition: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก, Notes: (สำนวน)
แบกะดิน[N] roadside stand, See also: streetside stall, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai definition: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
แบกะดิน[N] selling with goods spread out on the ground, See also: goods/ware spread out on the sidewalk, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai definition: ร้านที่วางของขายกับพื้นดินหรือริมทางเดิน, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบกก. วางของที่มีนํ้าหนักบนบ่าหรือบนหลัง เช่น แบกกระสอบข้าวสาร แบกปืน, โดยปริยายหมายความว่า รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก, เช่น แบกค่าใช้จ่ายในบ้านคนเดียว แบกงานไว้มาก.
แบกหน้าก. จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อน, ทนอายทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ, เช่น แบกหน้าไปกู้เงินเขา.
แบกะดินน. เรียกแผงขายของบนพื้นริมทางเดินว่า ร้านแบกะดิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facultative Bacteria แบกทีเรียแฟคัลเททีฟ
แบคที่เรียที่สามารถเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มี /ไม่มีออกซิเจนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Aerobic Bacteria แบกทีเรียใช้อากาศ, แอโรบิกแบกทีเรีย
แบกทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบใน การเจริญเติบโต [สิ่งแวดล้อม]
Carry, Crossแบกไขว้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น, 12 Angry Men (1957)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
It's got to hold the weight of a pig!มันต้องแบกน้ำหนักหมูสกปรก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What would you be carrying a knife like this?สิ่งที่คุณจะแบกมีดเช่นนี้ First Blood (1982)
We were in this bar in Saigon, and this kid comes up, this kid carrying a shoe shine box.พวกเราอยู่ในบาร์ในไซ่ง่อนและเด็กคนหนึ่งขึ้นมา เด็กแบกกล่องขัดรองเท้า First Blood (1982)
I'll carry you, come.ข้าจะแบกท่านเอง, มา. Return of the Condor Heroes (1983)
Sure, you only outweigh him by 500 pounds, fat ass.แน่สิ แกให้เขาแบกน้ำหนักตั้ง 500 ปอนด์นี่ ไอ้ตูดใหญ่ Stand by Me (1986)
I saw the other day, he was carrying five elephants in one hand.ก็มีอยู่วันนึง ที่เขาแบกช้างห้าตัว ด้วยมือข้างเดียว Stand by Me (1986)
I would be happy and proud to lead this mission, sir!ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบกรับภาระกิจนี้ ครับผม! Mannequin (1987)
Well, I'm carrying three people, and he got only himself.ข้าแบกคนอีก 3 คนนะ แต่เขาตัวคนเดียว The Princess Bride (1987)
You ain't humping your ruck, hump mine.อย่าอู้ ถ้าไม่แบกของตัวเอง ก็แบกให้ฉัน Casualties of War (1989)
Hey, sarge!- แบกก็แล้วกัน จ่าฮะ Casualties of War (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบกรับ[v.] (baēkrap) EN: assume ; take on ; shoulder   
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried   FR: être anxieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[VT] แบก, See also: แบกรับ, รับ
lade with[PHRV] แบกรับ (สิ่งที่หนัก, ภาระหนัก), Syn. load down
load down[PHRV] แบกภาระหนัก, Syn. bow down, lade with, load with, weigh down, weight down
load up[PHRV] ขนขึ้น, See also: แบกขึ้น
overburden[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกหนักเกินไป, Syn. overcharge
overload[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกมากเกินไป, Syn. burden, load, weigh down
piggyback[VT] แบกบนหลัง, Syn. pickaback
port[VT] แบก, See also: แบกเรือหรือปืน
shoulder[VT] แบกภาระ, See also: รับทุกข์, รับภาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
bagger(แบก'เกอะ) n. คนใส่ของลงในถุง
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
lade(vt) บรรทุก,แบก,รับภาระ
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
lift(vi,vt) เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น
shoulder(vt) แบก,กระทบไหล่,รับภาระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
負う[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้
運ぶ[はこぶ, hakobu] แบก ขน(ของ) ลาก(พู่กัน) เดินเรื่อง คืบหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
担う[になう, ninau] Thai: แบกภาระ English: to bear burden
抱える[かかえる, kakaeru] Thai: แบก

German-Thai: Longdo Dictionary
tragenแบก, ขน |trug, getragen|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top