Search result for

แน่น

(99 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่น-, *แน่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
แน่น[ADV] tightly, Syn. แน่นหนา, หนาแน่น, Ant. เบาบาง, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
แน่นอน[ADV] certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
แน่นหนา[ADV] securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
แน่นิ่ง[V] be unconscious, See also: still, be motionless, Syn. ไม่ไหวติง, นิ่งแน่, Example: เธอแน่นิ่งไปหลายชั่วโมงกว่าจะได้สติคืนมา, Thai definition: ไม่ขยับเขยื้อนร่างกายเลยเพราะหมดสติ
แน่นิ่ง[ADV] still, See also: motionlessly, Example: รถจอดแน่นิ่งมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว
แน่นขนัด[V] crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
แน่นแฟ้น[ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่นว. อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง เช่น คนแน่น ต้นไม้ขึ้นแน่น, อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน เช่น เกาะแน่น ปักเสาแน่น, ลักษณะของเสียงดังแบบหนึ่งที่เนื่องมาจากมีการอัดแน่นเป็นพิเศษอย่างเสียงพลุเสียงระเบิด.
แน่นขนัดว. แออัด.
แน่นท้องว. อึดอัดท้องเพราะกินอาหารมากเป็นต้น.
แน่นนันต์ว. มากมาย, อัดแอ, คับคั่ง, ยัดเยียด, เช่น กรุงกษัตริย์มาพร้อมประชุมกัน แน่นนันต์ในพระลานชัยศรี (รามเกียรติ์ ร. ๑).
แน่นหนาว. มั่นคง เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา, แข็งแรง เช่น ประตูหน้าต่างแน่นหนา, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ ปึกแผ่น เป็น เป็นปึกแผ่นแน่นหนา.
แน่นหน้าอกว. มีอาการจุกเสียดบริเวณทรวงอกทำให้หายใจไม่สะดวก.
แน่นอนว. เที่ยงแท้, จริงแท้.
แน่นแฟ้นว. มั่นคง เช่น รักกันแน่นแฟ้น.
เขม็งแน่น, แข็ง
เคร่งครัดแน่น, ตึง, เช่น สองเต้าตูมเต่งเคร่งครัด ดอกไม้ทัดทั้งห่อผ้าห่มหวง (ขุนช้างขุนแผน), ครัดเคร่ง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Discomfortแน่นท้อง, อึดอัดในท้อง [การแพทย์]
Chest, Oppression in theแน่นหน้าอก [การแพทย์]
Compactแน่น,กระชับกันแน่น [การแพทย์]
Epigastric Rising Sensationแน่นขึ้นมาจุกที่ลิ้นปี่ [การแพทย์]
Fullnessแน่นท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure.แน่นอน Rambo III (1988)
Of course.แน่นอน Contact (1997)
This is.- แน่นอน X-Men: The Last Stand (2006)
Yeah, of course.แน่นอน Never Been Marcused (2008)
Of course.แน่นอน Joy (2008)
Of course.ใช่ๆ ผมไปแน่นอน Scandal Makers (2008)
Yes.แน่นอน Marley & Me (2008)
Of course.แน่นอนค่ะ Rufus Getting Married (2009)
- exactly.แน่นอน Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Right.แน่นอน. Avatar (2009)
Of course.แน่นอน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Of course.แน่นอน The Uncanny Valley (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่น[v.] (naen) EN: tight ; fast ; firm   FR: serrer ; tendre
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast   
แน่นขนัด[v.] (naenkhanat) EN: crowd around (round) ; gather   
แน่นขนัด[adj.] (naenkhanat) EN: packed   FR: bondé ; comble
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure   FR: résistant ; robuste ; ferme
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
แน่นหน้าอก[v. exp.] (naēn nā ok) EN: having tight chest   FR: être oppressé ; avoir le coeur serré
แน่นอน[adj.] (naēnøn) EN: certain ; firm ; definite ; unchanged   
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain

English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)
Cake face(n ) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute[ADJ] แท้จริง, See also: แน่นอน
accurate[ADJ] ถูกต้อง, See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด, Syn. correct, precise
all right[ADV] แน่นอน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. certainly
altogether[ADV] แน่นอน
bung up[PHRV] (จมูกอุดตัน)หายใจไม่ค่อยออก, See also: แน่นจมูก, Syn. stuff up
by all means[IDM] แน่นอน, See also: ได้เลย
certain[ADJ] แน่นอน, See also: แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. confident, sure
cocksure[ADJ] แน่นอน, Syn. certain, sure
chock up[PHRV] เต็มไปด้วย, See also: แน่นไปด้วย, เบียดเสียด, แออัดไปด้วย
crowd out[PHRV] เต็ม, See also: แน่น, ไม่มีที่ว่างสำหรับ, Syn. crush out, squeeze out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
airtight(-ไททฺ) adj. ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
you bet (colloq ) แน่นอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
勿論[もちろん, mochiron] (adv) แน่นอน , See also: S. Of course, Certainly, Naturally,
[たしか, tashika] (adj adv) แน่นอนว่า, ถ้าจำไม่ผิดคิดว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
正確[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj ) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite

German-Thai: Longdo Dictionary
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker
genau(adj adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, See also: S. korrekt Related. Genauigkeit
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
sicherแน่นอน
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
klar!(adj) แน่นอนอยู่แล้ว, See also: selbstverständlich
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Kuchen(n) |der, pl. Kuchen| ขนมเค้กประเภทเนื้อแน่น, เค้กผลไม้ที่เนื้อเค้กเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้ หรือเค้กที่ไม่มีการตบแต่งมาก เช่น Käsekuchen, Apfelkuchen, See also: die Torte
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall

French-Thai: Longdo Dictionary
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top