Search result for

แนะแนว

(21 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนะแนว-, *แนะแนว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนะแนวก. แนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Guidance, Anticipatoryแนะแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับตัวของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you know, work, save your life small electronic equipment.เอ่อ, ทำงาน แนะแนวเกี่ยวกับ การรักษาชีวิตกับเทคโนโลยีเล็กๆ Chuck Versus the Dream Job (2009)
You... I'm not happy that you have marital problems. - People talk to me a lot because I'm a guidance counselor.เอ่อ มีคนคุยกับฉันเยอะ เพราะฉันเป็นครูแนะแนว Pilot (2009)
Oh, well, it's no problem. I mean, it's what I do. You know, I give counsel and give guidance.ไม่เป็นไรค่ะ ฉันทำประจำอยู่แล้ว เพราะฉันเป็นครูแนะแนว Showmance (2009)
You know, I'm thinking of doing some career counseling in song.ฉันคิดจะลอง ให้การแนะแนวด้วยเพลง Ballad (2009)
Guidance counselor. Real floozy and a man-eater.ยัยครูแนะแนว ชอบอ่อยผู้ชายเป็นที่สุด Vitamin D (2009)
If you want, I'll help you make your own trajectory.ถ้าเธอต้องการ ฉันช่วยแนะแนวให้เธอได้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
But I'm the guidance counselor. I should know all the students.แต่ฉันเป็นครูแนะแนวนะ ฉันน่าจะรู้จักนักเรียนทุกคน Easy A (2010)
I'm the guidance counselor.ครู เป็นครูแนะแนว Easy A (2010)
Actually, that is the topic of my next book How to Know-- 250 pages of exercises guiding you through a revolutionary 40-step process.จริงๆแล้วนั่นเป็นหัวข้อของหนังสือเล่มหน้า ชื่อว่า จะรู้ได้อย่างไร... แบบฝึกหัดสองร้อยห้าสิบหน้า แนะแนวทางให้คุณ สี่สิบขั้นตอนของการปฏิวัติ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Guidance Department is worried about this.แผนกแนะแนวก็กังวลอยู่ Dae Mul (2010)
Look, you're a guidance counselor, right?คุณเป็นครูแนะแนวใช่ไหม? Born This Way (2011)
Now, I talked to the guidance counselor at the San Ramone middle school, and there's gonna be at least 50 little at-risk rug rats coming here tomorrow for your big world premiere.ฉันไปคุยกับฝ่ายแนะแนว โรงเรียนมัธยมต้น San Ramone มาแล้ว จะมีผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยก็ 50 คน Celebrity Pharmacology 212 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนะแนว[v.] (naenaēo) EN: guide   FR: diriger ; aiguiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guide[VT] แนะนำ, See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง, Syn. conduct, escort, show the way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top