Search result for

แนะ

(85 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนะ-, *แนะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนะนำ[V] introduce, Syn. แนะนำตัว, Example: เขามาเป็นคู่รักกันได้ก็เพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน, Thai definition: บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนะก. ชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น แนะให้ไปหาหมอ แนะให้รู้เป็นนัย ๆ.
แนะนำก. ชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติ เช่น แนะนำให้ดูหนังสือ แนะนำวิธีการใช้ยา
แนะนำบอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม.
แนะแนวก. แนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร.
แนะแหน(-แหฺน) ก. แนะ, พูดเสนอให้ชอบใจ.
ชี้แนะนำ, บอกให้, เช่น ชี้ทาง.
บอก ๒แนะนำ เช่น บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้, สอน เช่น อย่าบอกหนังสือสังฆราช
ใบ้แนะด้วยอุบาย เช่น บอกใบ้, บอกเลศนัย เช่น ใบ้หวย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Guidance, Anticipatoryแนะแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับตัวของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suggest you put on your walking shoes,ฉันขอแนะนำว่าเธอควร New Haven Can Wait (2008)
We need your advice on what patterns they go with.เราอยากได้คำแนะนำจากเธอน่ะ ว่าแบบไหนถึงจะเวิร์ค New Haven Can Wait (2008)
I need someone to read my work and write a letterผมต้องการคนอ่านงานของผมและเขียนจดหมายแนะนำ New Haven Can Wait (2008)
I'm here because of you. Thank you for introducing meฉันมานี่เพราะเธอ ขอบคุณนะที่แนะนำฉัน Chuck in Real Life (2008)
Can I introduce you to some people?ขอฉันแนะนำเธอกับคนอื่นๆได้ไหม? Chuck in Real Life (2008)
No, but I will introduce myself. I am serena.ได้ แต่ฉันจะแนะนำตัวเอง ฉันชื่อเซเรน่า Pret-a-Poor-J (2008)
Just like she introduced you to the guy from bloomingdale's.แค่เหมือนหล่อนแนะนำเธอให้คนจาก bloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
But i--it--it was bad advice, 'cause when I said that,แต่มันเป็นคำแนะนำที่แย่มาก ๆ เพราะว่าตอนที่ฉันพูดแบบนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
You know, when dean berube suggested I meet with you,- เธอรู้ไหม เมื่อตอนที่ ดีน เบรูเบแนะนำฉันให้รู้จักกับเธอ There Might be Blood (2008)
Allow me to introduce myself.ขอแนะนำตัว There Might be Blood (2008)
Piece of advice-- lose the tulip.นี่เป็นคำแนะนำนะ เอาดอกทิวลิปออกซะ There Might be Blood (2008)
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide   FR: proposer ; suggérer
แนะนัด[v. exp.] (nae nat) FR: proposer un rendez-vous
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนำ[v.] (naenam) EN: introduce ; present   FR: présenter ; introduire
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended   FR: recommandé
แนะนำตัว[v.] (naenam tūa) EN: introduce   FR: présenter ; se présenter
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā dī) EN: recommend   FR: recommander
แนะนำวิธีการใช้งาน[n. exp.] (naenam withīkān chai ngān) EN: help   
แนะนำให้...รู้จักกับ...[v. exp.] (naenam hai ... rūjak kap ......) EN: intoduce ...... to ...   FR: présenter ...... (qqn) à ... (qqn)
แนะนำให้รู้จักกัน[v. exp.] (naenam hai rūjak kan) EN: introduce   FR: présenter qqn ; se présenter

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaint[VT] แนะนำ
admonish[VT] แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise about[PHRV] แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, See also: แนะให้ปฏิบัติ, Syn. advise on
advise on[PHRV] แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น, Syn. advise about
bring forward[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
bring in[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
caution[VT] แนะนำ, Syn. advise
commend[VT] แนะนำ, Syn. recommend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
caution(vt) เตือน,ตักเตือน,แนะนำ
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
案内[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
昇段[しょうだん, shoudan] (n ) แนะนำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
勧める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ English: to recommend

German-Thai: Longdo Dictionary
sollteควร (รูปอดีต หรือ รูปแนะนำ), See also: sollten sollen
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Tipp
Rat(n) |der, pl. Räte| คำแนะนำ, See also: S. der Ratschlag, der Hinweis,
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, See also: S. der Rat,
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Hinweis,
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
belegen (vi ) แนะนำ,ชี้แนะ
empfehlen (vi ) แนะนำ ให้คำปรึกษา

French-Thai: Longdo Dictionary
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top