Search result for

แนวระดับ

(23 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวระดับ-, *แนวระดับ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แนวระดับ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แนวระดับ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกหมาก ๒น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Raiamas guttatus (Day) ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาว เพรียว แบนข้างเล็กน้อย จะงอยปากแหลมยาวล้ำขากรรไกรล่าง ปากกว้าง ตาเล็กอยู่ค่อนไปทางปลายหัว เกล็ดเป็นแบบเกล็ดเรียบ เส้นข้างตัวพาดต่ำ ๆ ใกล้แนวสันท้อง ครีบหลังอยู่ท้ายแนวกึ่งกลางลำตัวและมีก้านครีบ ๙-๑๑ ก้าน ครีบก้นอยู่คล้อยไปข้างท้ายของลำตัวและมีก้านครีบ ๑๓-๑๔ ก้าน ครีบอกอยู่ใกล้แนวสันท้อง ส่วนครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบหลัง ครีบหางเป็นแฉกลึก บริเวณข้างลำตัวมีจุดสีน้ำเงินดำเรียบเป็นแถวยาวในแนวระดับตา ต่ำลงไปเหนือส่วนท้องจะเป็นจุดประกระจายทั่วไป ครีบต่าง ๆ มีสีอมเหลือง แพนหางตอนล่างมีแถบสีดำพาดตามยาวอยู่ที่ขอบด้านใน พบในเขตต้นน้ำหรือแม่น้ำที่มีพื้นเป็นกรวดทรายน้ำไหลแรงในทุกภาค ขนาดยาวได้ถึง ๒๘ เซนติเมตร, นางอ้าว อ้าว หรือ อ้ายอ้าว ก็เรียก.
มุมกดลงน. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ตํ่ากว่าจุดเล็ง, มุมก้ม ก็เรียก.
มุมเทน. มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลกกับแนวระดับ.
มุมยกขึ้นน. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่สูงกว่าจุดเล็ง, มุมเงย ก็เรียก.
สายตาเอียงน. ความบกพร่องของนัยน์ตาที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแนวระดับหรือในแนวดิ่งไม่ได้ชัดสม่ำเสมอกัน ช่วยได้โดยสวมแว่นที่เป็นเลนส์รูปกาบกล้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subsequent streamธารน้ำตามแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strikeแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strike faultรอยเลื่อนแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strike-slip faultรอยเลื่อนตามแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horizontal positionท่าระดับ, แนวระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contour Map แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง, แผนที่แสดงเส้นแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Contour Cultivation การปลูกพืชตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Strike-Slip Fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ
รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนขนานกับแนวระดับของ รอยเลื่อน ปกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน [สิ่งแวดล้อม]
vertical lineเส้นดิ่ง, เส้นตรงที่ลากในแนวตั้งฉากกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
horizontal lineเส้นระดับ, เส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
contour cultivationการเพาะปลูกตามแนวระดับ, การเพาะปลูกโดยการทำร่องไถนาขนานไปตามแนวระดับเดียวกันเป็นขั้น ๆ ขวางกับความลาดเทของพื้นที่ เพื่อลดอัตราการชะล้างพัดพาดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inclined planeพื้นเอียง, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นระนาบ ทำมุมกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projectile motionการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นโค้งพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็นอิสระต่อกัน การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว หรือการตกแบบเสรี ซึ่งมีความเร่งคงตัวมีค่าเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง ส่วนการเค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวระดับ[n. exp.] (naēo radap) EN: horizon   

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top