Search result for

แนวนอน

(33 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวนอน-, *แนวนอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวนอน[N] horizon, Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: จอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024 x 1024 จุด คือ จอที่สามารถเขียนจุดในแนวนอนและแนวดิ่งได้ 1024 ตำแหน่ง, Thai definition: แนวที่ขนานกับระดับพื้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logแนวนอน, แท่งยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
# Unless it's horizontally ## นอกจากในแนวนอนBad Reputation (2010)
One across, "ecru."หนึ่งแนวนอน, "สีน้ำตาลอ่อน" Chuck Versus First Class (2010)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอนGuadalcanal/Leckie (2010)
That was a number as well.ที่เป็นแนวนอน นั่นก็เป็นตัวเลขเหมือนกัน The Blind Banker (2010)
These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus.เหล่านี้เป็นภาพแนวนอนนำผ่าน กะโหลกศีรษะของฉัน และคุณสามารถเห็นพื้นผิวด้านนอก ทั้งหมดของสมอง ถูกเคลือบด้วยหนอง Is There Life After Death? (2011)
Vertical running.วิ่งแนวนอนPitch Perfect (2012)
I'm vertical running.ฉันกำลังวิ่งแนวนอนPitch Perfect (2012)
Actually, depending on materials used, square footage, and horizontal versus vertical construction, the average house only weighs about 60 tons.จริงๆแล้ว,มันขึ้นอยู่กับ\ วัสดุชนิดไหน, พื้นที่เชิงเสัน และแนวตั้งต่อแนวนอน ของสิ่งก่อสร้าง โดยเฉลี่ยแล้วบ้านแต่ละหลัง จะหนักประมาณ60ตัน Divining Rod (2012)
Um, there is a horizontal crack in the foundation.มีรอยร้าวแนวนอนที่ฐานตึก Hit (2012)
No. Your lips are so soft and horizontal.เปล่า ริมฝีปากเธอนุ่มมาก และเป็นแนวนอน Swan Song (2012)
Open your gaze on to the horizon.เปิด "กีเซาธอน" ของเธอผ่านทางแนวนอน Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวนอน[n.] (naēonøn) EN: row ; horizontal   FR: ligne [f] ; horizontale [f]
แนวนอน[n.] (naēonøn) EN: horizon   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
level[N] ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
horizontal(ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน, Syn. level,even
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน

German-Thai: Longdo Dictionary
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top