Search result for

แนบ

(59 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนบ-, *แนบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบ[V] enclose, See also: inclose, Example: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท, Thai definition: ติดไปด้วย
แนบ[V] cling, See also: stick, be close to, adhere to, Syn. แนบชิด, แนบเคียง, Example: เธอเอาหน้าแนบกับหมอนแล้วร้องไห้
แนบอก[V] cling, See also: adhere, clasp, embrace closely to the chest, Thai definition: ชิดกับอก
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
แนบติด[V] attach, See also: enclose, add, affix, Thai definition: เอาติดไปด้วย
แนบข้าง[V] snuggle (up to), See also: cuddle up (to/against), Syn. เคียงข้าง, Example: บรรยากาศอย่างนี้ถ้ามีสาวๆ แนบข้างคงสุขใจไม่น้อย, Thai definition: อยู่ใกล้ชิดข้างกาย
แนบท้าย[V] attach, Syn. แนบ, เหน็บท้าย, Example: หนังสือเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะมีรหัสอัสกีแนบท้ายมาด้วยเสมอ, Thai definition: ติดไปกับส่วนท้าย
แนบสนิท[V] be close to, See also: adjoin, Example: เมื่อทากาวแล้วให้รอสักพัก กะว่ามันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันจึงค่อยใช้ได้, Thai definition: แนบชิดติดกันมาก
แนบแน่น[ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนบก. แอบชิด เช่น แนบข้าง แนบกาย แนบเนื้อ
แนบส่งไปพร้อมด้วย เช่น ต้องแนบสำเนาจดหมายไปด้วย.
แนบเนียนว. อย่างสนิทและรัดกุม เช่น ทำได้อย่างแนบเนียน ปลอมตัวได้อย่างแนบเนียน.
แนบแน่นว. สนิทแน่น เช่น รักอย่างแนบแน่น.
ประทับแนบอยู่, แนบชิด, แนบลง, เช่น กอดประทับอก เอาปืนประทับบ่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adpressedแนบแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
I think i was growing attached to the little guyฉันคิดว่าฉันถูกเจริญเติบโตที่แนบกับน้อยคนที่แต่งตัวประหลาด Gas Pills (2008)
Believe me, they bear no sign, no mark.เชื่อข้าเถอะ พวกแม่มดน่ะแฝงกายปิดปังได้อย่างแนบเนียน The Mark of Nimueh (2008)
And a cross close to my heart at all times.และเก็บไม้กางเขนไว้แนบหัวใจ ตลอดเวลาเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- On the hood. On the hood. - Okay, okay.- แนบตัวกับกระโปรงรถ Pineapple Express (2008)
We're heating the pan to cauterize the wounds to stop the bleeding.จากนั้นก็เอากระทะที่รนไฟมาแนบที่แผล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและห้ามเลือด The Ruins (2008)
"Lady Chatterley felt his naked flesh against her as he came into her.เลดี้ชัทเทอลีย์รู้สึกถึงเนื้อกาย เปลือยเปล่าของเขาแนบกับตัวเธอ ระหว่างที่เขากำลังเข้ามาในตัวเธอ The Reader (2008)
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Please attach Jack Bauer's profile to the APB.ช่วยแนบข้อมูลแจ็ค บาวเออร์ไปที่ apb Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm sorry to interrupt you, but have you ever been in an open relationship?ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับใคร The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose   FR: inclure
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed   
แนบมาด้วย[adj.] (naēp mā dūay) EN: attached   
แนบมานี้[X] (naēp mā nī) FR: ci-joint

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclose in[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within[PHRV] แนบมาพร้อมกับ, Syn. enclose in
enclose within[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
lay flat[PHRV] ทำให้แบนราบไปบนพื้น, See also: แนบตัวไปกับพื้น
press to[PHRV] กอด, See also: แนบ, โอบกอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
anabolite(อะแนบ' โบไลทฺ) n. ผลผลิตของ anabolism (a product of anabolic action)
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
nab(แนบ) vt. จับ,ยึด,จับกุม, Syn. bag
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
enclosure(n) การปิดล้อม,สิ่งที่สอดไว้,สิ่งที่แนบมา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
inclose(vt) ห้อมล้อม,สอดมาด้วย,แนบมาด้วย
inclosure(n) การห้อมล้อม,สิ่งที่สอดมา,สิ่งที่แนบมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top