Search result for

แท้

(95 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท้-, *แท้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้[ADJ] pure, See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed, Syn. ล้วนๆ, Example: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ, Thai definition: ไม่มีอะไรเจือปน
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้[ADJ] real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
แท้[ADJ] true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai definition: ที่เป็นความจริง
แท้[ADV] really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai definition: อย่างเป็นความจริง
แท้[ADJ] pure, See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural, Syn. บริสุทธิ์, Example: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้, Thai definition: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม
แท้[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
แท้งค์[N] tank, Syn. รถถัง, Notes: (อังกฤษ)
แท้งลูก[V] miscarry, See also: abort
แท้จริง[CONJ] in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แท่น. เนื้อแมงกะพรุนหมักเกลือ ทำเป็นแผ่น ใช้เป็นอาหาร.
แท้ว. ล้วน ๆ, ไม่มีอะไรเจือปน, เช่น เทียนขี้ผึ้งแท้, ไม่ปลอม, ไม่เทียม, เช่น นาฬิกาเรือนนี้ของแท้ กระเป๋าหนังแท้.
แท้ว. จริง ๆ, ยิ่งนัก, จริงทีเดียว, เช่น สวยแท้ ๆ ลูกของตัวแท้ ๆ.
แท็กซี่น. รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน ๗ คน. ก. แล่นช้า ๆ ไปตามทางวิ่ง ก่อนนำเครื่องบินขึ้นหรือเมื่อเครื่องบินลงแล้วจะเข้าที่จอด.
แท็กซี่มิเตอร์น. แท็กซี่ที่ติดตั้งมิเตอร์คำนวณค่าโดยสารเป็นระยะทางกับเวลาตามอัตราที่ทางการกำหนด.
แท่งน. ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา เช่น แท่งทอง แท่งเหล็ก แท่งหิน, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ชอล์กแท่งหนึ่ง ดินสอ ๒ แท่ง
แท่งเรียกชายหนุ่มที่ยังไม่มีภรรยา ว่า หนุ่มทั้งแท่ง.
แท้ก. สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้.
แท็งก์น. ภาชนะขนาดใหญ่ ใช้บรรจุน้ำ น้ำมัน เป็นต้น เช่น แท็งก์น้ำ แท็งก์พลาสติก แท็งก์สเตนเลส.
แท้จริงว. จริงแน่นอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
realแท้, จริง, ของจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortแท้ง, ทำแท้ง, ทำให้แท้[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion, Completedแท้งครบ [การแพทย์]
Abortion, Missedแท้งค้าง, การแท้งค้าง, การแท้งค้างนาน, การแท้งโดยไม่รู้ [การแพทย์]
Abortion, Recurrentแท้งบ่อยๆ, การแท้งเป็นอาจิณ [การแพทย์]
Abortion, Septicแท้งติดเชื้อ, การแท้งติดเชื้อ [การแพทย์]
Abortion, Therapeuticแท้งที่กระทำเพื่อการรักษา, การทำแท้งเพื่อรักษา, การทำแท้งเพราะมารดามีความเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะจะตั้งครรภ์, การแท้งที่ต้องทำเพื่อรักษา, การทำแท้งเมื่อมีข้อบ่งทางแพทย์, การทำแท้งเพื่อการรักษา, ทำแท้งเพื่อการรักษา, การทำแท้งเมื่อมีข้อบ่งทางการแพทย์, การทำให้แท้งเพื่อการรักษา [การแพทย์]
Abortion, Tubalแท้งเข้าไปในช่องท้อง, การแท้งจากท่อรังไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wish that my little Pinocchio... might be a real boy.ฉันหวังว่า ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน อาจจะเป็นเด็กที่แท้จริง Pinocchio (1940)
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้ Night and Fog (1956)
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค Night and Fog (1956)
A lot of drive, too. You know? Real drive.จำนวนมากของไดรฟ์ด้วย คุณรู้หรือไม่ว่า ไดรฟ์ที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
And anyway... we're starting to move along real nice.และต่อไป ... เรากำลังเริ่มที่จะย้ายไปตามความสุขที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง? The Old Man and the Sea (1958)
And he had only to look at his hands and feel his back against the stern... ... to know this had truly happened and was not a dream.และความรู้สึกกลับมาของเขา กับสเติร์นที่จะรู้ว่า นี้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและ ไม่ได้เป็นความฝัน The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
Well done, though. Our first real victory.ชัยชนะที่แท้จริงของเราครั้ง แรก How I Won the War (1967)
He's a real Nowhere Manเขาคือผู้ชายคนไหนที่แท้จริง Yellow Submarine (1968)
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic   FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original
แท้[adj.] (thaē) EN: pure   FR: pur
แท้[adv.] (thaē-thaē) FR: très ; vraiment
แท็กซี่[n.] (thaeksī) EN: taxi ; cab   FR: taxi [m]
แท็กซี่มิทเทอ[n.] (thaeksī-mitthoē) EN: metered taxi ; “taxi-meter”   FR: taxi [m] ; taximètre [m] ; “taxi-meter” [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece   FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: [classifier : pencils ; ingots of tin or lead]   FR: [classificateur : crayons ; lingots d'étain ou de plomb]
แท้[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche
แท็งก์[n.] (thaeng) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat   FR: citerne [f]
แท้งบาดเจ็บ[X] (thaēng bātjep) EN: sting and wound   

English-Thai: Longdo Dictionary
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abort[VI] แท้ง, See also: แท้งลูก, แท้งบุตร
abort[VT] แท้
absolute[ADJ] แท้จริง, See also: แน่นอน
actual[ADJ] แท้จริง, See also: แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง, Syn. true, real, exact
authentic[ADJ] ของแท้, See also: แท้จริง, Syn. real, genuine
bona fide[ADJ] แท้จริง, Syn. authentic, Ant. bogus
de facto[ADJ] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: แท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, Syn. actual, factual, true, existent, real, genuine, veritable
dead[ADJ] แท้จริง, See also: เต็มที่, สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. absolute, complete, thorough, total, utter, downright
genuine[ADJ] แท้, See also: ซึ่งเป็นของจริง, ซึ่งเป็นของแท้, Syn. genuine, real, true, Ant. ungenuine, unreal
good[ADV] แท้จริง, See also: ไม่ปลอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้

German-Thai: Longdo Dictionary
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
werdenกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้) |wurde, geworden|
wirdกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้), See also: werden
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
Abtreibung(n) |die, pl. Abtreibungen| การทำแท้
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: S. echt, authentisch, A. gefälscht, nachgemacht,
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

French-Thai: Longdo Dictionary
vrai(adj) จริง, แท้ เช่น une histoire vraie, See also: Related: vraiment
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top