Search result for

แท่น

(84 entries)
(0.124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท่น-, *แท่น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระท่อนกระแท่น (adj ) incoherent

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท่นลา [N] kind of rectangular base moveable using in various ceremonies, Thai definition: แท่นสี่เหลี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายไปตั้งในพิธีต่างๆได้
แท่นบูชา [N] altar, See also: shrine, chantry, tabernacle, Count unit: แท่น
แท่นมณฑล [N] kind of rectangular alter used to lay down things of worship, Thai definition: แท่นที่ใช้ตั้งปูชนียวัตถุและเครื่องใช้ในพระราชพิธี
แท่นหมึก [N] Chinese ink pedestal, See also: inkstand, Thai definition: ที่ฝนหมึกแท่งของจีนสำหรับใช้พู่กันจุ่มเขียนหนังสือ
แท่นพิมพ์ [N] printing press, Count unit: แท่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แท่นน. ที่นั่งที่นอน มีลักษณะเหมือนมีฐานที่ทึบทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีขารองรับ, ยกพื้น เช่น แท่นรับความเคารพ, ที่รองซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แท่นที่บูชา, (ราชา) เรียกที่ประทับหรือที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ว่า พระแท่น เช่น พระแท่นราชบัลลังก์ พระแท่นราชบรรจถรณ์.
แท่นพิมพ์น. เครื่องพิมพ์หนังสือหรือเอกสาร มีลักษณะเป็นแท่น มีหลายชนิด เช่น แท่นกริ๊ก แท่นนอน.
แท่นมณฑลน. แท่นยกพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดาดเพดานด้วยผ้าขาวติดระบายรอบ ใช้ตั้งปูชนียวัตถุและเครื่องใช้เป็นต้นในการเข้าพิธีเฉลิมฉลองตามลัทธิประเพณี.
แท่นลาน. แท่นสี่เหลี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายไปตั้งในพิธีต่าง ๆ ได้ตามประสงค์ มีขนาดกว้างยาวพอตั้งพระเก้าอี้และโต๊ะเครื่องราชูปโภคเป็นต้น สูงประมาณ ๖-๘ นิ้ว.
แท่นหมึกน. ที่ฝนหมึกแท่งของจีน สำหรับใช้พู่กันจุ้มเขียนหนังสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
platenแท่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
occlusion rim; bite-block; bite-rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite-block; bite-rim; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite-rim; bite-block; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
engine dynamometer test bedแท่นทดสอบไดนาโมมิเตอร์เครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve rackแท่นวางลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rostrumแท่นอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monkey boardแท่น (Platform) เล็กๆ แขวนอยู่ส่วนบนของหอเจาะ (derrick)
แขวนในระดับความสูงตรงกับส่วนบนสุดของก้านเจาะ (ประมาณ 90 ฟุต) และเป็นที่ที่ derrick man (ดูคำ derrick man) อยู่ปฏิบัติงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Bargeแท่นเจาะในทะเล
มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Booster Stationแท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล, แท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล เพื่อเพิ่มแรงดันให้ก๊าซไหลผ่านท่อได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Central Processing Platform แท่นผลิตกลาง
ที่รวบรวมก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว โดยก๊าซจะถูกส่งเข้าท่อส่งก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว ส่งไปกักเก็บไว้ที่เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว [ปิโตรเลี่ยม]
Compression Platformแท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน
แท่นที่ใช้อัดก๊าซธรรมชาติให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก๊าซที่ผ่านขบวนการผลิตมาแล้วยังมีแรงดันไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีแท่นเพื่ออัดก๊าซโดยเฉพาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Semi-submersibleแท่นเจาะในทะเล
แท่นเจาะในทะเลที่ตัวแท่นและส่วนที่พักอาศัยวางตัวอยู่บนทุ่น/ถังที่สามารถสูบน้ำเข้าออกได้เพื่อให้ตัวแท่นลอยหรือจมตัวลง ใช้เจาะได้ในบริเวณที่น้ำทะเลลึกตั้งแต่ 600-1,500 ฟุต เมื่อจะทำการเจาะก็จะลงสมอเพื่อโยงยึดไม่ให้แท่นเคลื่อนที่ การเคลื่อนย้ายจำเป็นต้องอาศัยเรือลากจูงไป [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Drilling Rigแท่นเจาะบนบกที่มีขนาดใหญ่ สามารถเจาะได้ลึกมากอาจถึง 35,000 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Portable Rigแท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick) , แท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick)
ติดอยู่บนรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก เพราะโครงสร้างหอคอยพับให้เอนราบได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Processing Platform แท่นผลิต
แท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) ระบบดูดความชื้น (dehydration) มาตรวัด (metering) เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Standard Rigแท่นเจาะบนบก
แท่นเจาะบนบกแบบเก่าแก่ที่สุด โครงสร้างหอคอย (Derrick) จะถูกสร้างคร่อมปากบ่อบริเวณที่จะทำการเจาะ และเมื่อการขุดเจาะแล้วเสร็จก็อาจถอดแยกหอคอยออกเป็นชิ้นเพื่อนำไปประกอบยังตำแหน่งใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will have to get a killing lance and keep it onboard at all times.เราจะต้องได้รับการฆ่าแลนซ์ และเก็บไว้ที่แท่นขุดน้ำมัน ตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
All this America rig.แท่นขุดเจาะทั้งหมดนี้ อเมริกา แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง Help! (1965)
The altar has been prepared as you instructed.แท่นบูชาได้ถูกจัดเตรียมอย่างที่คุณสั่งสอน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Our Taoist shrines can be found all over the world.แท่นบูชาของลัทธิเต๋าสามารถพบเห็นได้ทั่วไป. Return of the Condor Heroes (1983)
I don't have any ideas for new toys or anything.เล็งแท่นปล่อยเหรียญ ให้ตรงกับปากซอลต้า Big (1988)
Then just as he goes into his windup, wink.จ้องเขาจนมาถึงแท่น ขยิบตา Field of Dreams (1989)
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน The Lawnmower Man (1992)
The newest, and presumably posthumous, work... of Sutter Cane continues to sit at number one... on the best-seller list.ผลงานล่าสุดหลังการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ของซัทเตอร์ เคนยังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง ของตารางหนังสือขายดี In the Mouth of Madness (1994)
- This rig can take it. The engine's got a snorkel.- แท่นขุดเจาะนี้สามารถใช้มัน ของเครื่องยนต์ได้ดำน้ำ Dante's Peak (1997)
And now, I think I'd like to visit my beloved pedestal.และบัดนี้ ข้าคิดว่า ข้าอยากกลับไปสู่แท่นบูชาของข้าซะที Mulan 2: The Final War (2004)
Let's get it over with.มานำเขาขึ้นไปสถิตย์ยังแท่นบูชากันเหอะ Mulan 2: The Final War (2004)
Pedestals, perks and props.แท่นบูชา , ความสง่าผ่าเผย และเครื่องทรง Mulan 2: The Final War (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่น[n.] (thaen) EN: seat ; platform ; base ; pedestal   FR: plate-forme [f] ; banquette [f] ; tribune [f] ; piédestal [m]
แท่นบูชา[n. exp.] (thaen būchā) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle   FR: autel [m]
แท่นพิมพ์[n.] (thaen phim) EN: printing press ; press ; printing machine   FR: machine à imprimer [f] ; presse typographique [f]
แท่นมณฑล[n.] (thaenmonthon) EN: rectangular alter   FR: autel rectangualire
แท่นลา[n.] (thaenlā) EN: rectangular moveable base   
แท่นหมึก[n.] (thaenmeuk) EN: Chinese ink pedestal ; inkstand   FR: grand encrier [m]
แท่นไสกบ[n. exp.] (thaen saikop) EN: planing machine ; planer   FR: rabot [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altar    [N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
banker    [N] แท่นทำงาน, See also: แท่นแบบของงานแกะสลักหิน หรือก่ออิฐ
bed    [N] ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, See also: แท่น
bench    [N] ยกพื้นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง, See also: แท่นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง
inkstand    [N] แท่นหมึก, See also: ที่ใส่เครื่องเขียน, Syn. inkwell
launch pad    [N] แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ, Syn. launching pad
launching pad    [N] แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ, Syn. launch pad
mattress    [N] แท่นที่เป็นฐานของอาคาร
offset press    [N] แท่นพิมพ์
pedestal    [N] แท่น, See also: ฐาน, เชิง, Syn. base, footstall, stand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
commode(คะโมด') n.แท่นหรือตู้ที่มีอ่างหรือที่ล้างหน้า,ห้องสุขา, Syn. toilet
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์,พลับพลา
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
mantel(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
pedestal(n) ฐาน,เชิง,แท่น
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
punch press[พันชฺ เพรส] (n) แท่นอัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
旋盤[せんばん, ] (n) แท่นกลึง เครื่องกลึง
仏壇[ぶつだん, ] (n ) แท่นบูชาแบบพุทธตามบ้านญี่ปุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Schrein(n) |der, pl. Schreine| ศาลเจ้า, อาราม, สถานที่บูชา, สถูป, เจดีย์ปูชนียสถาน, แท่นบูชา,หิ้งบูชา เช่น Laos bereitet sein Nationalsymbol, den Thatluang-Schrein, für des Treffen der Asean-Staaten vor.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top