Search result for

แถลง

(64 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แถลง-, *แถลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถลง[V] state, See also: declare, announce, express, expound, Example: ผู้นำอิรักได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่ไม่สงบดังกล่าวแล้ว, Thai definition: กล่าวอธิบายหรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ
แถลงข่าว[V] (make a) statement, See also: give information, publish a statement, publish news, inform, Example: เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกับต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใช้ภาษาจีนและใช้ล่ามแปล, Thai definition: ให้ข่าวเป็นทางการ
แถลงการณ์[N] official statement, See also: communique, bulletin, Syn. คำแถลง, คำอธิบาย, คำชี้แจง, ถ้อยแถลง, Example: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล, Thai definition: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
แถลงการณ์[V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
แถลงการณ์ร่วม[N] joint communique, Example: นี่เป็นแถลงการณ์ร่วมของคณะผู้ก่อการ, Thai definition: คำแถลงการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายที่ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อแถลงให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แถลง(ถะแหฺลง) ก. บอก เล่า อธิบาย หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น ส่วนรายละเอียดรองประธานจะแถลงให้ทราบต่อไป.
แถลงการณ์น. รูปแบบของการแจ้ง หรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวที่ทางราชการประสงค์จะให้ประชาชนได้ทราบเป็นการทั่วไป.
แถลงการณ์ร่วมน. คำแถลงการณ์ของผู้เข้าประชุมทุกฝ่ายที่ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อแถลงให้ประชาชนทั่วไปทราบ.
แถลงข่าวก. ให้ข่าวเป็นทางการ.
แถลงคารมก. แถลงการณ์ด้วยวาจา.
แถลงปิดคดีก. การที่โจทย์และจำเลยแถลงด้วยปากหรือหนังสือ หรือทั้ง ๒ อย่างเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้ว เพื่อสรุปประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา.
แถลงเปิดคดีก. การที่โจทย์แถลงถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย หรือการที่จำเลยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're looking for people with money who can get us press.เรากำลังหา คนที่จะให้เงินเราได้ แถลงข่าว There Might be Blood (2008)
Hyun-soo Nam's secret daughter and grandson exposed!"ข่าวฉาว นัม ฮยุน ซู: ลูกสาว และหลานชาย" ครับ คุณ นัม ฮยุน ซู พร้อมจะแถลงข่าวแล้วครับ Scandal Makers (2008)
We're going to issue a statement to the press that we'll be deferring...เราจะออกแถลงข่าวว่า เราจะคล้อยตามนายกรัฐมนตรีกูเตียเรซ... Vantage Point (2008)
Meanwhile, word from Spanish and the United States authorities is that they shot and killed the lone assassin responsible for today's attack.ระหว่างนี้ได้มีการแถลงข่าวจากทางการของสเปน และอเมริกา ว่าพวกเค้าได้จัดการกับมือปืน ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Vantage Point (2008)
You're gonna hold a press conference tomorrow.คุณไปจัดงานแถลงข่าวพรุ่งนี้แล้วกัน The Dark Knight (2008)
A spokesman released a statement ten minutes ago saying that the quarantine exercise will be for 24 hours...เขาแถลงการมาแล้ว เมื่อ 10 นาทีก่อน ว่ามีการการกักกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใน 24 ชัวโมงนี้... Day of the Dead (2008)
Now, Uncle Sam wouldn't be trying to lie to us, would he?ตอนนี้, ยังไม่มีแถลงการณ์ อะไรออกมาหลอกเราทั้งนั้น Day of the Dead (2008)
In the meantime, when the man gives them to me,เมือมีแถลงการณ์มาเมื่อไหร่ Day of the Dead (2008)
I'II have a statement for you in a few minutes, but the important thing right now is to reunite this little lady with her son, so if you'II excuse us;ผมจะแถลงการณ์ให้พวกคุณในไม่กี่นาทีแล้ว แต่ที่สำคัญในตอนนี้ คือความสัมพันธ์ของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ และลูกชายของเธอ Changeling (2008)
Look, I have made statements to this effect before.นี่ ผมเคยทำแถลงการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนแล้ว Frost/Nixon (2008)
Now, these rumors have been fuelled by the statements of a confidential informant who claims that the CIA has facilities in the Northeast, where they are testing drugs with some similar psychotropic properties as a defense against chemical weapons.ที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวลือนี้ได้ถูกกระตุ้น โดยคำแถลงการณ์ ของบุคคลที่เป็นความลับ ซึ่งกล่าวว่าซีไอเอ มีโรงงานในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
Hey,folks,we're not making any statements Or answering any questions right now.เราไม่สามารถแถลง หรือตอบคำถามใดๆ ได้ในตอนนี้ Eggtown (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound   FR: publier ; rendre public ; exposer
แถลงการณ์[n.] (thalaēngkān) EN: official statement ; communique ; bulletin   FR: communiqué [m] ; bulletin [m]
แถลงการณ์ร่วม[n. exp.] (thalaēngkān ruam) EN: joint communique   
แถลงข่าว[v. exp.] (thalaēngkhāo) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform   FR: informer
แถลงนโยบายรัฐบาล[n. exp.] (thalaēng nayōbāi ratthabān) EN: government's policy statements ; policy statement ; policy speech   FR: déclaration de politique gouvernementale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulletin[N] แถลงการณ์, See also: ประกาศ, Syn. announcement
declaration[N] คำประกาศ, See also: แถลงการณ์, การประกาศ, คำสั่ง, ประกาศิต, Syn. announcement, bulletin, document, edict, manifesto, notice, notification, proclamation, statement
enounce[VT] แถลงอย่างเป็นทางการ (คำทางการ), See also: ประกาศอย่างเป็นทางการ
enunciate[VT] ประกาศอย่างชัดเจน, See also: แถลงการณ์อย่างชัดแจ้ง, Syn. announce, declare, proclaim
libel[N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์
manifesto[N] แถลงการณ์, See also: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ, Syn. declaration, pronouncement
report out[IDM] แถลงกลับ, See also: รายงานกลับ
state[VT] บอกกล่าว, See also: แถลง, กล่าว
statement[N] แถลงการณ์, See also: คำแถลง, ถ้อยแถลง, Syn. declaration, remark, assertion
stultify[VT] แถลงต่อศาลว่ามีสติไม่สมประกอบ (กฎหมาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
asseverate(อะเซฟ'เวอเรท) vt. ยืนยัน,แถลงยืนยัน. -asseveration n., Syn. assert)
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
communique(คะมิวนะเค',คะมิว'นะเค) n. หนังสือแถลงการณ ์, Syn. official communication
declarant(ดิแคล'เรินทฺ) n. ผู้แถลงการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
blaze(vt) แพร่,กระจาย,เผยแพร่,แถลง,ประกาศ
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
bulletin(n) ประกาศ,แถลงการณ์
communique(n) หนังสือแถลงการณ์
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
set out (vt) แถลง, กล่าวหา, อ้าง, บรรยายข้อเท็จจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ステートメント[すてーとめんと, sutetomento] (n) แถลงการณ์ , See also: R. คำแถลง, ถ้อยแถลง

German-Thai: Longdo Dictionary
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top