Search result for

แถบ

(96 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แถบ-, *แถบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขบแถบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถบ[N] strip, See also: band, stripe, Example: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน, Count unit: แถบ, Thai definition: สิ่งที่แบนยาว
แถบ[CLAS] area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบ[N] zone, See also: area, Syn. โซน, เขต, ถิ่น, แถว, Example: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
แถบยศ[N] stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count unit: แถบ, อัน, Thai definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
แถบแม่เหล็ก[N] magnetic stripe
แถบบันทึกภาพ[N] magnetic picture-recording tape, Example: เดี๋ยวนี้เราใช้แถบบันทึกภาพกันอย่างแพร่หลาย, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพ
แถบบันทึกเสียง[N] magnetic sound-recording tape, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แถบว. สิ่งที่แบนยาว เช่น แถบทอง ผ้าแถบ
แถบซีก, ด้าน, เช่น ร่างกายตายไปแถบหนึ่ง ไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบถิ่น, แถว, เช่น อยู่แถบนี้
แถบเรียกเงินรูปีที่เคยใช้ในพม่า ว่า เงินแถบ.
แถบบันทึกภาพน. แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพและมักบันทึกสัญญาณเสียงด้วย.
แถบบันทึกเสียงน. แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง.
แถบเหล็กพืดน. เหล็กเหนียวชนิดหนึ่งเป็นแผ่นยาวใช้ทำปลอกถังไม้เป็นต้น.
พื้นแถบ, แถว, ถิ่น, เช่น คนพื้นนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bandแถบ, ปื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
masking tapeแถบกาวปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frequency bandแถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ band ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequency bandแถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ band ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sidebandแถบความถี่ข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Menu bar แถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Adhesive tapeแถบกาว [TU Subject Heading]
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Audiotapesแถบบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Van Allen radiation beltsแถบกัมมันตรังสีแวนอัลเลน [TU Subject Heading]
Video tapesแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tapes in educationแถบวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Absorption Bandแถบการดูดซึมแสง, แถบการดูดซึม, แถบการดูดกลืนแสง, แอบซอรพชั่นแบนด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม The Mark of Nimueh (2008)
Not to mention King Daeso, who is pretending to rule this land, without even paying attention to you.ไม่กล่าวอ้างไปหน่อยรึว่ากษัรติย์แดโซ\ คือผู้ถือสิทธิครองดินแดนแถบนี้ หากปราศจากการเห็นชอบของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
- Only on this side.- ก็เฉพาะแถบนี้เท่านั้น Babylon A.D. (2008)
There, there, miss Daisy. You will scratch yourself to ribbons.อีกแล้วนะ คุณเดซี่ เดี๋ยวก็เกาจนเป็นแถบหมดหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And I was given the name of an ex-military American local from the embassy, who put me in touch with men who say they have experience in this part of the world.พอไดชืออดีตทหารอเมริกันทีอยูแถวนี จากสถานทูต ใหพอติดตอพวกเขา มีคนบอกวาพวกนีคุนเคยกับภูมิภาคแถบนีดี Rambo (2008)
I have my eye on a place in Tatton, near where I grew up, in the west.ข้าวางแผนจะไปอยู่ที่แทตตั้น แถบที่ข้าเติบโต ไปทางตะวันตก The Other Boleyn Girl (2008)
- A million points of light!-หนึ่งล้านแถบสว่าง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- And dark stripes!-และแถบมืดคาดไว้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But, like downloading quality porn from the internet, progress bar's gonna tell me when it's time to rock and roll.แต่ชั้นชอบดาวน์โหลดหนังแหล่มๆ จากเนทมากกว่า แถบสถานะจะบอกผมว่า เมื่อไหร่จะถึงเวลา Breaking and Entering (2008)
- To the countryside.- ย้ายไปแถบชนบท นอกเมือง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Well, that number.- อื้อ ก็ แถบหมายเลขนั่นอะไรล่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
There's something happening in a few states, in this region.มีบางอย่างเกิดขึ้นในสองสามรัฐในแถบนี้ The Happening (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; streak ; bar ; tap ; tag ; band   FR: bande [f] ; ruban [m]
แถบ[n.] (thaēp) EN: part ; section ; area ; zone ; region ; side ; district ; belt ; sphere   FR: région [f] ; contrée [f] ; partie [f] ; zone [f] ; ceinture [f]
แถบการพารังสี[n. exp.] (thaēp kān phārangsī) FR: zone convective [f]
แถบการแผ่รังสี[n. exp.] (thaēp kān phaērangsī) FR: zone radiative [f]
แถบคล้ายเครา[n. exp.] (thaēp khlāi khrao) EN: moustachial stripe   
แถบคาดตา[n. exp.] (thaēp khāt tā) EN: eye-line ; eye-stripe   
แถบดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (thaēp dāokhrǿ nøi) EN: asteroid belt   FR: ceinture d'astéroïdes [f]
แถบเครื่องมือ[n. exp.] (thaēp khreūangmeū) EN: toolbar   FR: barre d'outils [f]
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ[n. exp.] (thaēp khreūangmeū jat rūpbaēp) EN: formatting tolbar   FR: barre de formatage [f]
แถบเครื่องมือมาตรฐาน[n. exp.] (thaēp khreūangmeū māttrathān) EN: standard toolbar   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
area[N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract
audiotape[N] แถบบันทึกเสียง
band[N] แถบคลื่นความถี่, See also: แถบคลื่นวิทยุ, Syn. waveband
bandoleer[N] แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่, Syn. bandolier
bandolier[N] แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่, Syn. bandoleer
bar code[N] แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้
cummerbund[N] แถบผ้าคาดเอวของผู้ชาย
ferrule[N] หัวหุ้มยางหรือโลหะสำหรับครอบยอดร่มหรือไม้เท้า, See also: แถบยางหรือโลหะสำหรับครอบ, ปลอกยาง, ปลอกโลหะ
frontlet[N] แถบคาดหน้าผาก
garter[N] สายรัดถุงเท้า, See also: แถบรัด, Syn. band, strap, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
annulate(d) (แอน' นิวเลท) adj. เป็นวงแหวนซึ่งมีแถบเป็นวงแหวน, ประกอบด้วยวงแหวน
antitrade(แอน' ทีเทรด) n. ลมที่พัดเหนือลม, สินค้าในแถบร้อนของโลก. -adj. เกี่ยวกับลมดังกล่าว (that opposite to the trade winds)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip

English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
polar(adj) แถบขั้วโลก,เกี่ยวกับขั้วโลก
RED red tape(n) ระเบียบราชการ,ผ้าแถบแดง
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ลานข่าว[/laan-/kh'ao-/] (n ) แถบนอนยาวที่แสดงข้อความข่าวสารหรือสารสนเทศ, ข้อความที่อยู่ในแถบวิ่งบนจอโทรทรรศน์
See also: R. แถบข่าว

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top