Search result for

แต่งตัว

(53 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งตัว-, *แต่งตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งตัว[V] dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, Example: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก, Thai definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่งตัวก. สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should try it on yourself.คุณควรแต่งตัวเองบ้าง The Great Dictator (1940)
But,Jiminy, Lampwick says a guy only lives once.แต่ จิมืนี, แลมปวิก กล่าวว่าคนที่แต่งตัว ประหลาดอาศัยอยู่เพียงครั้งเดียว Pinocchio (1940)
I'll dress in here. I shan't be long.ขอผมแต่งตัวก่อนไม่นานหรอก Rebecca (1940)
Just because I voted fast? I honestly think the guy is guilty.เพียงเพราะฉันโหวตให้รวดเร็วได้อย่างไร ผมคิดว่าคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นความผิด 12 Angry Men (1957)
You're always blowing' your stacks over some guy that fanned.คุณกำลังลอยเสมอ 'สแต็คของคุณมากกว่าคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างที่พัด 12 Angry Men (1957)
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน 12 Angry Men (1957)
A guy like this, if he's sittin' ringside at the Dempsey-Firpo fight, he'd be trying to tell you that...คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นนี้ถ้าเขาเป็น 'สมดุลย์ Sittin ที่ต่อสู้ก้าว-เฟอร์โป, เขาก็จะพยายามที่จะบอกคุณว่า ... 12 Angry Men (1957)
That... business before, when that tall guy, whatshisname, was tryin' to bait me?ที่ ... ธุรกิจก่อนเมื่อคนที่แต่งตัวประหลาดสูง whatshisname ได้รับการพยายามที่ 'เหยื่อฉัน? 12 Angry Men (1957)
How'd you like to see me bring one in that dressed out over a thousand pounds?วิธีการจะคุณชอบที่จะเห็นฉัน นำหนึ่งในการที่ แต่งตัวออกไปพันปอนด์? The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
Just give me a little time to get dressed and I'll open up.ขอเวลาแต่งตัวแป๊บนึง แล้วจะเปิดให้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll get dressed I kill him and be right back.แต่งตัวก่อนนะ ฉันฆ่ามัน แล้วจะรีบกลับมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งตัว[v.] (taengtūa) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes   FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx)
แต่งตัวมอซอ[v. exp.] (taengtūa møsø) EN: be slovenly dressed   
แต่งตัวเรียบ ๆ[v. exp.] (taengtūa rīep-rīep) FR: s'habiller simplement ; être habillé sans recherche
แต่งตัวไว้ทุกข์[v. exp.] (taengtūa waithuk) EN: wear mourning   FR: porter le deuil

English-Thai: Longdo Dictionary
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว
attire[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
all dressed up[IDM] แต่งตัวเต็มยศ, See also: แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า
clothe[VT] แต่งตัว, Syn. dress, dress up
costume[VT] แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
cover[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
clothe in[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
do up[PHRV] แต่งตัวสวยขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งตัวดีขึ้น, Syn. dress up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
crown(vi) สวมมงกุฎ,สวมมาลัย,แต่งตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle
dress down (vt ) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top