Search result for

แตกแยก

(39 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตกแยก-, *แตกแยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกแยก[V] split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกแยกก. แตกสามัคคี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
I have torn this country apart for you!ข้าแตกแยกประเทศนี้เพื่อเจ้าแล้ว! The Other Boleyn Girl (2008)
/The country was torn by civil war,แผ่นดินแตกแยกด้วยสงครามกลางเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That is absurd and a clear breach of the terms of our agreement.มันไร้สาระและทำให้ดูแตกแยก ในข้อตกลงสัญญาของเรา Frost/Nixon (2008)
The world long united must divide The long divided must uniteโลกที่เป็นหนึ่งเดียวมักจะแตกแยก\ ที่แตกแล้วมักจะรวมกลับเป็นหนึ่ง Three Kingdoms (2008)
But he's from a broken home. You have to be extra mature.แต่เค้ามาจากครอบครัวที่แตกแยก เธอต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้หน่อย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I guess I really just don't want my folks to split up.ฉันแค่ไม่อยากให้ ครอบครัวแตกแยก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Since the disintegration of her parents marriage she'd only loved two things.นับตั้งแต่ได้พบเห็นการแตกแยกในชีวิตคู่ของพ่อแม่เธอ เธอเคยมีสิ่งที่รักอยู่สองสิ่ง 500 Days of Summer (2009)
Yeah, because of the divorce and everything.ใช่ เนื่องจากการแตกแยก และทุกสิ่งทุกอย่าง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Your company tore this family a part,-องค์กรของแม่ทำครอบครัวเราแตกแยก Chapter Ten '1961' (2009)
But america is not so easily broken.แต่ก็ไม่ง่ายที่จะสร้างความแตกแยกให้เรา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Stadiums, groupies, drugs, creative differences, and then what?สเตเดี่ยม, แฟนเพลง, พวกติดยา ความเห็นแตกแยก และหลังจากนั้น? Chuck Versus the Best Friend (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited   FR: se diviser; se désunir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divide against[PHRV] แตกแยกกับ, See also: ทะเลาะกันเอง
disintegrate[VI] แตกแยก, See also: แยกสลาย, แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
disjoin[VI] ไม่เข้าร่วม, See also: แตกแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
split[VI] แตกแยก, Syn. crack, divide, separate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
fission(n) การแตกแยก,การแยก,การแตกตัว,การแบ่งตัว,การแบ่งเซลล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top