Search result for

แช่มช้า

(7 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แช่มช้า-, *แช่มช้า*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แช่มช้า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แช่มช้า*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แช่มช้าว. มีกิริยาเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และสง่างาม เช่น นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า (โลกนิติ).
เนิบ ๆว. แช่มช้า, ช้า ๆ อย่างมีจังหวะ เช่น เดินเนิบ ๆ พูดเนิบ ๆ.
มฤทุแช่มช้า.
เยื้อนก. เอื้อนกล่าวออกมาโดยมีอาการแช่มช้างดงาม.
โอดวิธีดำเนินทำนองเพลงไทยอย่างหนึ่งให้มีลีลาแช่มช้า โหยหวน ระคนโศก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top