Search result for

แจ้งให้ทราบ

(32 entries)
(0.2089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ้งให้ทราบ-, *แจ้งให้ทราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ้งให้ทราบ[V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- (canned laughter)ใช้เวลาไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขนาดใหญ่ครับ How I Won the War (1967)
Take no notice of the Yanks.ไม่จะแจ้งให้ทราบ แยงกส ไม่มี พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ How I Won the War (1967)
Madam, it's the best I could do on such short notice.แหม่มก็เป็นดีที่สุดที่ฉันสามารถทำที่แจ้งให้ทราบสั้นเช่น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'll let you know in the morning.เราจะแจ้งให้ทราบในตอนเช้า Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He says, "Sorry to inform you, but your brother just died."เขาบอกว่า "ขอโทษที่จะแจ้งให้ทราบ แต่พี่ชายของคุณเพียงแค่เสียชีวิต". The Shawshank Redemption (1994)
The guard simply didn't notice.ยามก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบ The Shawshank Redemption (1994)
People will notice if I'm never seen again.คนจะแจ้งให้ทราบถ้าฉันไม่เคยเห็นอีกครั้ง The Birdcage (1996)
Oh, perfect. So we put the town on notice, and then nothing happens.โอ้ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราจึงใส่เมือง ที่แจ้งให้ทราบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น Dante's Peak (1997)
Nothing will fall through the cracks. We'll keep you informed.ถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามา ทางเราจะแจ้งให้ทราบทันที Brokedown Palace (1999)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You gentlemen will be the first to hear from me.มีข่าวอะไรคุณจะเป็นคนแรก ที่ผมแจ้งให้ทราบ Bringing Down the House (2003)
"It is with great distress that Scotland Yard announces that the Bank of England..."สก็อตแลนด์ยาร์ดเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้อง แจ้งให้ทราบว่าธนาคารอังกฤษถูกโจรกรรม" Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng hai sāp lūang-nā) EN: give advance notice   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise[VT] แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
annunciate[VT] แจ้งให้ทราบ, Syn. announce
advise of[PHRV] แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
channel[VT] นำไปบอก, See also: แจ้งให้ทราบ, Syn. convey
inform[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: บอกให้ทราบ, รายงาน, Syn. communicate, instruct, notify, advise
keep someone posted on[IDM] แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
notify of[PHRV] แจ้งให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)
utter[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. tell, express

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
herald(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสาร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่าวประกาศ. vt. ประกาศ,แถลง,แจ้งให้ทราบ,เป็นลาง, Syn. envoy
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
warn(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ, See also: warning n.,adj., Syn. caution,notify

English-Thai: Nontri Dictionary
signification(n) นัย,ความหมาย,ความสำคัญ,การบ่งชี้,การแจ้งให้ทราบ

German-Thai: Longdo Dictionary
ankündigen(vt vi) |kündigte an, hat angekündigt| แจ้ง, แจ้งให้ทราบ เช่น Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktportfolio zu fokussieren und zukünftig Produkte in den Markt zu bringen., Er kündigt diesen Schritt mit einem letzten Eintrag an., See also: S. bekannt machen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top