Search result for

แจ่มชัด

(21 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ่มชัด-, *แจ่มชัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ่มชัด[ADJ] clear, See also: distinct, obvious, explicit, evident, Example: เขาต้องค้นหาคำตอบที่แจ่มชัดกับคำถามในครั้งนี้
แจ่มชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: การคิดพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น
แจ่มชัด[V] be clear, See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent, Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: ความคิดของเขาแจ่มชัดกว่าผู้สมัครคน อื่นๆ ที่เป็นตัวเก็งในการแข่งขันในครั้งนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the way he said your name, well, it was pretty clear that you were a girl.แต่ดูจากเรื่องที่เขาถามถึง ก็แจ่มชัดแล้วว่าคนนั้นคงเป็นผู้หญิง Dead Like Me: Life After Death (2009)
This is clearly my-my subconscious at work.นี่มันแจ่มชัด จิดใต้สำนึกผมกำลังทำงาน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
But now I see it clear as day.แต่ตอนนี้ฉันเห็นแจ่มชัดแล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
I'm seeing clearly for the first time in years.ฉันมองเห็นอย่างแจ่มชัดเป็นครั้งเแรกในช่วงเวลาหลายปี Release Me (2009)
Look, obviously, neither of us want to talk about this.ฟังนะ มันแจ่มชัดอยู่ ว่าไม่มีเราสักคน อยากพูดถึงในเรื่องนี้ White to Play (2009)
Well, he seems extremely clear on why he wants you to get a girlfriend.เอาล่ะ เขามีความแจ่มชัด แล้วล่ะ ว่าทำไมเขาถึงอยาก ให้คุณมีแฟนสักที The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
? Well, I said dinner, but the implication was clear.อืม เขาพูดถึงดินเนอร์ แต่ความหมายมัน ก็แจ่มชัดอยู่แล้ว A Night at the Bones Museum (2009)
Pretty good motive to kill.มีแรงจูงใจการฆ่า อย่างแจ่มชัดมาก A Night at the Bones Museum (2009)
I don't wanna talk about my future, Stefan, because everything you're saying is making it perfectly clear that you're not gonna be in it.ฉันไม่อยากพูดถึงเรื่อง อนาคตของฉัน สเตฟาน เพราะว่าทุกอย่างที่คุณ กำลังพูดอยู่นี้มันแจ่มชัดอยู่แล้ว ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ ในอนาคตนั่น The Turning Point (2009)
Good. Well, that clears that up.ดี งั้นก็ แจ่มชัดขึ้นแล้วสิ Queen Sacrifice (2010)
Guess he thought he was in the clear.เดาว่าเขาคิดว่าตัวเอง มีความแจ่มชัดดี Course Correction (2010)
In my vision, it was clear that Jericho had done some things that threatened our national security.ในภาพอนาคตของฉัน เป็นที่แจ่มชัดว่าพวกเจริโก้ ได้ทำเรื่องบางอย่าง ที่คุกคามต่อ ความมั่นคงของประเทศเรา The Negotiation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top