Search result for

แจก

(69 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจก-, *แจก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แจกกล้วย (slang ) to raise a middle finger to anyone,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจก[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจกัน[N] vase, Example: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน
แจกแจง[V] enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด
แจกไพ่[V] hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์
แจกจ่าย[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจกก. แบ่งหรือปันให้แก่คนหลาย ๆ คน เช่น แจกเสื้อผ้า แจกสตางค์
แจกกระจายออก, แยกออก, เช่น แจกออกเป็นแม่ ก กา.
แจกจ่ายก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.
แจกันน. ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน.
แจกแจงก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.
แจกไพ่ก. แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jae-gu!แจกู! Gangster High (2006)
And hand out flyers to the guilty rich? Well, if there is such a thing,ไปแจกใบประกาศให้พวกลูกคนรวยที่รู้สึกผิด? Chuck in Real Life (2008)
Call a locksmith.ไปหาช่างกุญแจกัน Birthmarks (2008)
Maternity ward was handing out free samples.แผนกเด็กอ่อนเค้าแจกตัวอย่างฟรี Joy (2008)
We are distributing them to the people, but there is not enough to live on.เราต้องเอาออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชน แต่มันไม่พอสำหรับประทังชีพ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then you must stop distributing food to the people.งั้นก็อย่าแจกอาหารให้ประชาชนสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
Give the order to stop distributing food to the people.สั่งให้หยุดแจกอาหารแก่ประชาชนเดี๋ยวนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
My father is going to stop distributing food to the people.พ่อของข้า จะไม่แจกอาหารให้ราษฏร The Labyrinth of Gedref (2008)
Would you like me to put them in water{\ for you}?ท่านหญิงจะให้หม่อมฉันเอาไปใส่แจกันให้เลยไหม? The Mark of Nimueh (2008)
I will be there within the hour to bring food for your people and collect my prize.ข้าจะไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งชั่วโมง เพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายแก่คนของท่าน และไปรับรางวัลของข้า Bombad Jedi (2008)
I passed them out and I also burned them the CD like you asked.แจกจ่าบไปแล้วค่ะ แล้วก็ก๊อบลงแผ่นซีดีตามที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ Beethoven Virus (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign   FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจก[v.] (jaēk) EN: classify ; sort   FR: classer
แจกงานให้เท่ากัน[v. exp.] (jaēk ngān hai thaokan) EN: share out the work   
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
แจกจ่ายการบ้าน[v. exp.] (jaēkjāi kānbān) EN: assign homework   
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlasān) EN: give out pamphets   
แจกที่ดิน[v. exp.] (jaēk thīdin) EN: distribute the land   FR: répartir les terres
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows   
แจกัน[n.] (jaēkan) EN: vase   FR: vase [m] ; potiche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apportion[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
assign[VT] ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
deal in[PHRV] แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
deal out[PHRV] แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
dish out[PHRV] แจก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แจกจ่าย, Syn. give out, hand out
dispense to[PHRV] แจกจ่ายให้, See also: แจก
distribute among[PHRV] แจกจ่ายให้กับ, See also: แบ่งปัน, แจกให้, แจก
distribute round[PHRV] แจกไปทั่ว
deal[VI] แจกไพ่, Syn. dispense, distribute
distribute[VT] แจกจ่าย, See also: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย, Syn. sell, carry, vend, offer, Ant. buy, purchase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
deal(vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
redistributed (vt ) แจกจ่ายใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute
割り当てる[わりあてる, wariateru] Thai: แจกจ่ายงาน English: to assign

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top