Search result for

แคลง

(42 entries)
(0.0834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคลง-, *แคลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลงใจ[V] doubt, See also: distrust, mistrust, disbelieve, suspect, be uncertain, Syn. สงสัย, คลางแคลง, ระแวง, Ant. มั่นใจ, เชื่อมั่น, เชื่อถือ, เชื่อใจ, Example: ทั้งสองฝ่ายควรเลิกแคลงใจกันเสียที หันมาร่วมมือกันทำงานจะดีกว่า, Thai definition: ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้ เพราะออกจะสงสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลง(แคฺลง) ก. อาการที่เรือเอียงหรือตะแคง เรียกว่า เรือแคลง
แคลงกินแหนง, สงสัย.
แคลงคลาง(แคฺลงคฺลาง) ก. แคลงใจ, ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า, บางทีก็พูดสั้น ๆ ว่า แคลง.
แคลงใจก. ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Still she came, unaware of the suspicion that preceded her.เธอมาอย่างเงียบๆ โดยไม่ตระหนักถึง ความเคลือบแคลงที่เธอต้องเผชิญ Anna and the King (1999)
Peter, surely you understand that if Mrs Arness were to suspect any instability on your part...ปีเตอร์คุณเข้าใจดีแล้วว่า... ถ้าคุณนายอาร์เนสเกิดแคลงใจ ว่าคุณมีความไม่หนักแน่นมั่นคง Bringing Down the House (2003)
I thought you should know before you start questioning his motives.ขอเรียนให้ทราบก่อนที่ท่านจะเคลือบแคลงเจตนาเขา The Day After Tomorrow (2004)
I thought you, of all people, might give me the benefit of the doubt.ฉันคิดว่านาย และทุกคน อาจจะแคลงใจฉันเรื่องเงินผลประโยชน์นั่น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
On board ship, he meets a mysterious girl.แต่เป็นรักที่คลางแคลง King Kong (2005)
Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen.ความแคลงใจที่ทำให้ประเทศวุ่นวาย, จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ V for Vendetta (2005)
What bothers me is how such a rumor started.สิ่งที่ฉันคลางแคลงใจคือ ข่างลือนี้เกิดขึ้นยังไง Arang (2006)
He's kind and decent, and nothing you could say will ever make me doubt him again.เขาเป็นคนใจดีและน่านับถึอ คุณไม่สามารถทำให้ฉันคลางแคลงในตัวเขาได้อีก It Takes Two (2006)
I have to admit, I was somewhat skeptical when you first came to me with your proposal.ผมต้องยอมรับว่า ผมรู้สึกเคลือบแคลง เมื่อตอนคุณมายื่นข้อเสนอให้ผมครั้งแรก War (2007)
And nobody questions him, because they don't want to hear the answer because it's a lie!ไม่มีใครแคลงใจ เพราะพวกเขาไม่ได้อยากฟังคำตอบ There's only so many places at the table, Gunnie. Shooter (2007)
I can navigate in the secular world without questioning my beliefs.หนูสามารถเข้าใจเรื่องทางโลกได้ โดยไม่คลางแคลงคำสอนในไบเบิล The Haunting of Molly Hartley (2008)
I have terrible suspicions about your character and conduct.ข้าเคลือบแคลงในตัวเจ้า และพฤติกรรมของเจ้ายิ่งนัก Sita Sings the Blues (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clang(แคลง) n. เสียงดังแกล๊ง ๆ v. ดังแกล๊ง ๆ
clangor(แคลง'เกอะ) {clangored,clangoured,clangoring,clangouring,clangors,clangours} n. เสียงดัง
clangour(แคลง'เกอะ) {clangored,clangoured,clangoring,clangouring,clangors,clangours} n. เสียงดัง
clank(แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt

English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top