Search result for

แก้ปัญหา

(42 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก้ปัญหา-, *แก้ปัญหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ปัญหา[V] solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. ไขปัญหา, Example: ตำรวจติดเครื่องควบคุมสัญญาณจราจรโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหา
การพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And since we can't cure that, I'm going home.และตั้งแต่เราแก้ปัญหานี้ไม่ได้. .ฉันจะกลับบ้าน Emancipation (2008)
We can't solve all of our problems by throwing troops at them.เราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี่ได้ โดยการใช้แต่กำลังหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
Hiding and not calling won't solve the problem.การหนีไปช่วยแก้ปัญหาใดๆหรอกครับ Scandal Makers (2008)
That doesn't solve anything.คุณคิดว่านั่นจะแก้ปัญหาหรอ Scandal Makers (2008)
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
He was right. We have to fix real problem.อย่างที่มันบอก เราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด The Dark Knight (2008)
I don't need you to help me solve my problems!ฉันไม่อยากให้นาย มาช่วยฉันแก้ปัญหาหรอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's your solution to everything, you know that?มันเป็นวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างของแก แกรู้มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Look, were you able to work everything out with Kumar and Harold?ฟังนะ คุณได้ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่าง ของคูมาร์กับฮาโรลด์แล้วใช่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Your fiance promised to get us out of trouble.คู่หมั้นคุณสัญญาว่า จะช่วยแก้ปัญหาของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
... andI 'mgonnado whateverIcando to help you out"?และฉันก็จะทำทุกอย่าง,ทุกอย่างที่ฉันทำได้เพื่อช่วยนายแก้ปัญหานี้ 24: Redemption (2008)
There is but one way to resolve such matters.มีทางเดียว ที่ใช้แก้ปัญหานี่ได้ The Forbidden Kingdom (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive[VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
resolve[VT] แก้ปัญหา, See also: ตอบข้อข้องใจ, ขจัดข้อสงสัย, Syn. answer, clean up
settle[VT] ตัดสินใจ, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle[VI] ตัดสิน, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
solve[VT] แก้ปัญหา, Syn. resolve, untangle
smooth out[PHRV] ทำให้หลุดพ้นปัญหา, See also: แก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

English-Thai: Nontri Dictionary
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่
resolve(vi,vt) แก้ปัญหา,ตกลงกัน,ตัดสินใจ,ลงมติ,กระจาย
solubility(n) ความสามารถในการแก้ปัญหา,ความสามารถในการละลาย
soluble(adj) แก้ปัญหาได้,ละลายน้ำได้
solution(n) การละลายน้ำ,การแก้ปัญหา,ทางออก,คำตอบ,วิธีแก้
solve(vt) แก้ไข,แก้ปัญหา,หาคำตอบ
solvent(n) ตัวแก้ปัญหา,ตัวทำละลาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
beheben(vi) |behob, hat behoben| แก้ไข เช่น ein Problem beheben แก้ปัญหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top