Search result for

แกว่งกวัด

(11 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกว่งกวัด-, *แกว่งกวัด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แกว่งกวัด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แกว่งกวัด*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกว่งกวัด(แกฺว่งกฺวัด) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น แกว่งกวัดอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตแกว่งกวัด, กวัดแกว่ง ก็ว่า.
กวัด(กฺวัด) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา, ใช้เข้าคู่กับคำ แกว่ง เป็น กวัดแกว่ง หรือ แกว่งกวัด หรือใช้เข้าคู่กับคำ ไกว เป็น กวัดไกว.
กวัดแกว่ง(กฺวัดแกฺว่ง) ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่งอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตกวัดแกว่ง, แกว่งกวัด ก็ว่า.
ความถี่น. จำนวนไซเกิล, การแกว่งกวัด, การสั่นสะเทือนหรือคลื่นใน ๑ วินาที เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับมีความถี่ ๕๐ ไซเกิลต่อวินาที, ปัจจุบันใช้ เฮิรตซ์ แทน ไซเกิล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oscillating functionฟังก์ชันแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillating sequenceลำดับแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillating seriesอนุกรมแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillateแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
damped oscillationการแกว่งกวัดแบบหน่วง [มีความหมายเหมือนกับ damped vibration] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top