Search result for

เอาใจใส่

(50 entries)
(0.2717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาใจใส่-, *เอาใจใส่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาใจใส่ก. ใฝ่ใจ, ตั้งใจ.
ระวังเอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสียเป็นต้น, เช่น ระวังตัวให้ดี ระวังโจรผู้ร้าย ระวังถูกล้วงกระเป๋า เวลาข้ามถนนให้ระวังรถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mr Dennison, would you care to share... your California, laid-back, tie-dyed point of view?คุณ เดนนิสัน, คุณควรจะเอาใจใส่เกี่ยวกับในที่ๆคุณอยู่, ที่ๆคุณจากมานั้น,ทำให้ทัศนคติของคุณที่จำกัด? Hocus Pocus (1993)
There's nothing to be ashamed of.มันไม่มีอะไรน่าอายหรอก ฉันเป็นคนเอาใจใส่นะ Junior (1994)
I'm so sorry. I'm neglecting you. How can you play with no one to turn the pages.ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้เอาใจใส่คุณ คุณจะเล่นได้ยังไงถ้าไม่มีคนเปลี่ยนหน้าโน๊ตเพลงให้ Episode #1.5 (1995)
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่ Episode #1.5 (1995)
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา Death Has a Shadow (1999)
You take care of this special for us, Is a privilegeต้องเอาใจใส่พิเศษสำหรับงานนี้\คือเป้าหมายเรา Sex Is Zero (2002)
If he's not careful, he's gonna suffer.ถ้าเขาไม่เอาใจใส่ เขาอาจจะต้องทุกข์ใจ The Woodsman (2004)
Unlike some others, you spend more time being concerned with what's best for the patient than kissing my ass.คุณน่ะไม่เหมือนคนอื่น คุณเอาใจใส่ ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนไข้ มากกว่าที่จะเลียผม Just Like Heaven (2005)
Like I said, Doc... we got it taken care of.อย่างที่ฉันบอก, หมอ... ต้องเอาใจใส่ Cell Test (2005)
Please pay more attention to your actions.กรุณาเอาใจใส่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของคุณ ให้มากกว่านี้ Sweet Spy (2005)
Caring about the people around me or putting myself in others shoes, I can't do that either.ดูแลคนอื่น หรือเอาใจใส่คนอื่น ฉันทำไม่เป็นหรอก Episode #1.3 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
dance on[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance upon
dance upon[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance on
get down to[PHRV] เอาใจใส่อย่างมาก, Syn. come down to
hang on[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
heed[VT] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed[VI] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
look to[PHRV] เอาใจใส่, See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง
pay[VT] สนใจ, See also: เอาใจใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless

English-Thai: Nontri Dictionary
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extroverted (adj) เอาใจใส่

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top