Search result for

เอาใจใส่

(50 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาใจใส่-, *เอาใจใส่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาใจใส่ก. ใฝ่ใจ, ตั้งใจ.
ระวังเอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสียเป็นต้น, เช่น ระวังตัวให้ดี ระวังโจรผู้ร้าย ระวังถูกล้วงกระเป๋า เวลาข้ามถนนให้ระวังรถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The care these Jedis show for their troops is a weakness.การเอาใจใส่ต่อทหารของพวกมันคือความอ่อนแอ Shadow of Malevolence (2008)
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก Beethoven Virus (2008)
- Let's stay concentrated, guys.- เอาใจใส่หน่อย Babylon A.D. (2008)
Father respects this project as well.คุณพ่อเอาใจใส่โครงการนี้ เช่นกัน. Episode #1.8 (2008)
She's older and probably not used to eating at 1 0:00 at night, which is why I'm being diligent about this and making the stew the night before.เธอมีอายุมากขึ้นและคงไม่ชินกับการทานอาหารตอน4ทุ่ม ซึ่งฉันก็เลยเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยการทำสตูก่อนหนึ่งคืน Julie & Julia (2009)
§ He's a well-respected man about town § § Doing the best things so... §เขาทำได้ดีเพราะเค้าเป็นคนเอาใจใส่ แล้วชาวเมืองหล่ะ? ส่วนผลกำไรสุทธินั้น It's a Terrible Life (2009)
§ He's a well-respected man about town §เขาทำได้ดีเพราะเค้าเป็นคนเอาใจใส่ แล้วคนในเมืองหล่ะ? It's a Terrible Life (2009)
Ji Hoo sunbae has always been so attentive.รุ่นพี่จีฮูเอาใจใส่ตลอดเวลา Episode #1.2 (2009)
Ji Hoo is attentive?จีฮูเอาใจใส่งั้นเหรอ? Episode #1.2 (2009)
It requires work, patience, and attention from us.มันต้องการ การฝึกหัด , ความอดทน, และความเอาใจใส่จากเรา Dogtooth (2009)
You've always looked out for me.คุณมักจะเอาใจใส่ ผมเสมอ Chuck Versus the First Kill (2009)
Because i thought you wanted somebody Who respected you enough to tell you the truth.ฉันนึกว่าพวกเธออยากได้ คนที่เอาใจใส่พวกเธอ พอที่จะบอกความจริง Acafellas (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
dance on[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance upon
dance upon[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance on
get down to[PHRV] เอาใจใส่อย่างมาก, Syn. come down to
hang on[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
heed[VT] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed[VI] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
look to[PHRV] เอาใจใส่, See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง
pay[VT] สนใจ, See also: เอาใจใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless

English-Thai: Nontri Dictionary
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extroverted (adj) เอาใจใส่

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top