Search result for

เอาใจ

(66 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาใจ-, *เอาใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาใจ[V] try to please, See also: behave well, please, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Example: หล่อนประจบเอาใจมารดามากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองทำความผิด, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เอาใจช่วย[V] wish somebody success, See also: wish success to somebody, Example: ในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันผนึกกำลังเอาใจช่วยรัฐบาลไทย, Thai definition: อยากให้สมปรารถนา, ช่วยเป็นกำลังใจให้
เอาใจออกห่าง[V] estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai definition: ตีตัวจาก
เอาใจเขามาใส่ใจเรา[V] be considerate, See also: be thoughtful, Example: ผู้ปกครองควรสั่งสอนให้เด็กเอาใจเขามาใส่ใจเรา และไม่ควรทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเราจะทำอะไรกับเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาใจก. คอยปฏิบัติให้ถูกใจ, ตามใจ.
เอาใจช่วยก. อยากให้สมปรารถนา, ช่วยเป็นกำลังใจให้.
เอาใจดูหูใส่ก. ใฝ่ใจ, ตั้งใจ.
เอาใจออกหากก. ห่างเหินไปไม่ร่วมมือร่วมใจเหมือนเดิม, ตีตนจากไป, ปลีกตัวออกไป, ตีตัวออกหาก ก็ว่า.
เอาใจเขามาใส่ใจเราก. ให้รู้จักเห็นใจผู้อื่น.
เอาใจใส่ก. ใฝ่ใจ, ตั้งใจ.
งอแงเอาใจยาก.
โจทเจ้าเอาใจออกหาก.
ระวังเอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสียเป็นต้น, เช่น ระวังตัวให้ดี ระวังโจรผู้ร้าย ระวังถูกล้วงกระเป๋า เวลาข้ามถนนให้ระวังรถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The care these Jedis show for their troops is a weakness.การเอาใจใส่ต่อทหารของพวกมันคือความอ่อนแอ Shadow of Malevolence (2008)
We must appease Viceroy Gunray so he does not destroy us all.เราต้องคอยเอาใจอุปราชกันเรย์ ไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเราทั้งหมด Bombad Jedi (2008)
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก Beethoven Virus (2008)
- Let's stay concentrated, guys.- เอาใจใส่หน่อย Babylon A.D. (2008)
Barry, he pleases me in ways that you've never even heard of!แบรี่น่ะ เขาเอาใจฉันทุกอย่างที่นาย Wanted (2008)
Father respects this project as well.คุณพ่อเอาใจใส่โครงการนี้ เช่นกัน. Episode #1.8 (2008)
Kissing up to the yearbook editors. Very smart move.เอาใจบรรณาธิการหนังสือรุ่น ฉลาดมาก High School Musical 3: Senior Year (2008)
I want you to know that your whole country is supporting you.ผมอยากให้คุณรู้เอาไว้.. ว่าทุกคนในประเทศคอยเอาใจช่วยคุณอยู่ Invictus (2009)
So many of the corporate monsters out there are very rigid in their policies, and that's the last thing that we want to do.การดำเนินงานรูปแบบบูติค - จะได้เอาใจสมาชิกได้เยอะ - ใช่ The Girlfriend Experience (2009)
She's older and probably not used to eating at 1 0:00 at night, which is why I'm being diligent about this and making the stew the night before.เธอมีอายุมากขึ้นและคงไม่ชินกับการทานอาหารตอน4ทุ่ม ซึ่งฉันก็เลยเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยการทำสตูก่อนหนึ่งคืน Julie & Julia (2009)
- Okay. - She's doing her best to please you but you're blocking her attempts to bond.หรอคะ เธอพยายามทำดีเอาใจคุณ Orphan (2009)
You know, my uncle always says the best way to get over your troubles is to go out and find some new kind of trouble.ลุงฉันพูดมาตลอดทางที่จะเลิกลืมเรื่องของนาย คือออกไปหาสิ่งที่ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยการเอาใจ Emotional Rescue (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาใจจริง[v. exp.] (aojai jing ) FR: prendre au sérieux
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) FR: être exigeant ; être difficile
เอาใจเสมอ[v. exp.] (aojai samoē ) FR: être obligeant ; être complaisant
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
dance on[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance upon
dance upon[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance on
fastidious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous
get down to[PHRV] เอาใจใส่อย่างมาก, Syn. come down to
hang on[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon[PHRV] เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
heed[VT] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed[VI] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
to someone's liking[IDM] เอาใจ, See also: ทำตามใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o

English-Thai: Nontri Dictionary
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extroverted (adj) เอาใจใส่

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top