Search result for

เอาออก

(52 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาออก-, *เอาออก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำหน่ายเอาออก เช่น จำหน่ายจากบัญชี.
ชัก ๑เอาออก, หักออก, เช่น ชักค่าอาหาร ชักค่านายหน้า
ถอนเอาออก เช่น ถอนฟัน
หักเอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ เช่น หักจำนวนเงิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caldwell-Luc Operationเอาออกโดยวิธีเวลลุค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Turns out, when Jor-El said there was a way to control me...ถูกเอาออกไป เมื่อ โจเอล พูดว่า มีวิธีที่จะควบคุมผม Odyssey (2008)
Ah, get him off!ช่วยกันเอาออกหน่อย Dead Space: Downfall (2008)
Take-out menus.เอาออกไป The Itch (2008)
We are distributing them to the people, but there is not enough to live on.เราต้องเอาออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชน แต่มันไม่พอสำหรับประทังชีพ The Labyrinth of Gedref (2008)
There could a melon seed in the reed, take it out quickly.บางทีอาจจะมีเม็ดแตงอยู่ที่ลิ้นของขลุ่ยนะ เอาออกซะ Beethoven Virus (2008)
In the third section of the refrigerator, there are side dishes, so take them out and eat them.มีอาหารอยู่ในตู้เย็นชั้นสามอ่ะ เอาออกมากินแล้วกันนะ Beethoven Virus (2008)
So take them out before they get too soggy.เอาออกมาก่อนที่มันจะอมน้ำมากไป Beethoven Virus (2008)
Get rid of that thing already!เอาออกไปเดี๋ยวนี้ Baby and I (2008)
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
Don't pick them out.ห้ามเอาออกไปนะ Heartbreak Library (2008)
Takes it away, maybe to Akator.เอาออกไป อาจเอาไปอคาทอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Get your head out. - Why?เอาหัวออกไปสิ \ เอาออกไปทำไม? Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear away[PHRV] ย้ายออกไป, See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด, Syn. clear off
clear off[PHRV] เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ), See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, Syn. clear away
clear out[PHRV] เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ย้ายออกไป, Syn. push off
collect from[PHRV] เอาออกมาจาก (สถานที่), See also: พาออกจาก (สถานที่)
comb out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ), See also: ย้ายออกจากกลุ่ม
delete from[PHRV] ลบออกจาก, See also: เอาออกจาก, Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
dispose of[PHRV] เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
dispose towards[PHRV] ตัดออกไป, See also: เอาออกไป
empty out[PHRV] เทออกให้หมด, See also: เอาออกให้หมด
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de-Pref. ขจัด,เอาออก,จาก,ลดต่ำ,ปฎิเสธ,กลับกัน,จาก,ลง
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove
disroot(ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
持ち出す[もちだす, mochidasu] Thai: เอาออกไป English: to take out

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top