Search result for

เอาสิ

(29 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาสิ-, *เอาสิ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิ้มเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือแทงเบา ๆ เช่น จิ้มฟัน, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะ ๆ เช่น เอามะม่วงจิ้มพริกกะเกลือ.
จุก ๒เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุดปากขวดเป็นต้น เช่น เอาไม้ก๊อกจุกปากขวด, ค้างคาอยู่ที่ช่อง เช่น นั่งจุกประตู ลิ้นจุกปาก, ปิด ใช้ในความเช่น หางจุกตูด.
ปลูกเอาสิ่งต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน เช่น ปลูกบ้าน ปลูกเรือน, ปลูกสร้าง ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึง การกระทำที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกพลับพลายก.
หนุนเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองหัว เช่น หนุนหมอน หนุนตัก หนุนขอนไม้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do it.เอาสิ Funk (2010)
Shoot.เอาสิ The Lies Ill-Concealed (2011)
Go on.เอาสิ Proof (2011)
I'm in.เอาสิ The Waking Dead (2013)
Yes?เอาสิ Burn, Witch. Burn! (2013)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
We have to get the artifact home.เราต้องเอาสิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน Dead Space: Downfall (2008)
We cannot bring the artifact to Earth.เราไม่สามารถเอาสิ่งประดิษฐ์กลับโลกได้ Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Just so you know, whatever you're trying to prove, it won't be enough.แค่เอาสิ่งที่คุณรู้ อะไรที่คุณพยายามจะตรวจสอบ Emancipation (2008)
Yeah, go on. One for the road.เอาสิ ดื่มก่อนเดินทาง The Bank Job (2008)
Gonna do that for the rest of your life?ก็เอาสิ ทำไปตลอดชาติเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discharge[VT] เอาสินค้าลง
disembark[VT] นำผู้โดยสารออกจากพาหนะ, See also: เอาสินค้าออกจากพาหนะ
scavenge[VI] เอาสิ่งสกปรกออก, See also: ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
weed out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม, See also: เอาสิ่งไม่ต้องการออก, Syn. comb out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
debark(ดิบาร์ค') vt. ทำให้ขึ้นบก,เอาสินค้าขึ้น,เอาเปลือกออก,ปลอกเปลือก -vร. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง, See also: debarkation n. ดูdebark
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
venal(วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน., See also: venality n.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
運ぶ[はこぶ, hakobu] Thai: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: to transport

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top