Search result for

เอามา

(39 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอามา-, *เอามา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใช้เอามาทำให้เกิดผลหรือประโยชน์ เช่น ใช้เวลา ใช้เรือ ใช้รถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Give it!เอามานี่นะ Pret-a-Poor-J (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
See it.เอามาดูซิ Lucky Thirteen (2008)
Obviously came from him.ชัดเจนว่าเอามาจากเขา ชัดเจนว่าเวลาไม่พอ Joy (2008)
Because at least she knows she's not qualified for the job.เพราะว่าอย่างน้อยเธอก็รู้ เธอไม่ดีพอที่จะเอามาเลี้ยง Joy (2008)
I addressed it. I got away from him.ฉันบันทึกเรื่องนั้น ฉันเอามาจากเขา Emancipation (2008)
But you'd rather play mind games to prove you're the only one with magical powers.แต่คุณกลับเอามาเล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ คนเดียวที่มีพลังพิเศษ Emancipation (2008)
And two syringes this time.เอามา 2 หลอด ตอนนี้ Last Resort (2008)
You wouldn't. They would.คุณไม่ได้เอายามา พวกข้างนอกเอามา Last Resort (2008)
What's there?ไหนเอามาดูดิ๊ Akai ito (2008)
Show us. What are you hiding?เอามาดูหน่อยดิ๊ แกเขียนอะไรลงไป? Akai ito (2008)
If it's a bite, I have to extract venom from the snake that bit'im to make an antidote.ถ้าเป็นงูกัดจริงๆ ,ลุงต้องรีดพิษจากงูตัวที่กัดเขา เพื่อเอามาทำยาแก้พิษ Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai thaēn) EN: substitute   

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemble[VT] เอามารวมกัน
bank[VT] เอามากอง, See also: ทำให้เป็นกอง
extract from[PHRV] เอามาจาก, See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก, Syn. excerpt from
hog[VT] เอาอย่างละโมบ, See also: เอามากเกินไป
secure[VT] ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
game fishn. ปลาที่ตกเบ็ดเพื่อเอามากิน
get(เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) .
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine
procurable(โพรเคียว'ระเบิล) adj. พอจะเอามาได้,หามาได้,นำมาได้
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bring(vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด
exact(vt) เกณฑ์เอามา,บีบบังคับ,ต้องการ
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
獲る[える, eru] Thai: เอามาให้ได้ English: to get

French-Thai: Longdo Dictionary
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top