Search result for

เอาจริงเอาจัง

(44 entries)
(0.053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาจริงเอาจัง-, *เอาจริงเอาจัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาจริงเอาจัง[V] be serious, See also: be in earnest, be stern, be austere, be rigid, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ที่ประชุมไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใด, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
เอาจริงเอาจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังอย่างรุนแรง เช่น เรื่องเล็ก ๆ แค่นี้ เถียงกันเอาเป็นเอาตายไปได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's so funny? You. Your face.คุณ หน้าคุณน่ะ เอาจริงเอาจังมากเลย *batteries not included (1987)
Chris, you are taking this shit too seriously.ใช่ เพราะดนตรีต้องได้รับการเอาจริงเอาจัง Rock Star (2001)
You worry you won't be taken seriously.คุณกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณ เป็นคนไม่เอาจริงเอาจัง Casino Royale (2006)
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง... The Devil Wears Prada (2006)
serious business trip?เอาจริงเอาจัง สัมมนา? Sapuri (2006)
He looks intense.เขาดูเอาจริงเอาจังนะ Bad News Blair (2007)
He already asked me seriously to have a surgery.เขาบอกฉันแล้ว เขาดูเอาจริงเอาจังในการศัลยกรรม Unstoppable Marriage (2007)
Well, since none of you seem to be taking this Employee of the Month contest very seriously,เอาละ เมื่อพวกนายดูเหมือนจะไม่ เอาจริงเอาจังกับเรื่องพนักงานดีเด่น Chuck Versus the Sensei (2008)
'Cause yesterday, when you walked into that bank and started getting down to business,เพราะเมื่อวาน ตอนที่คุณเดินเข้าไปในธนาคาร และเริ่มลงมือทำหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจัง Veritas (2008)
- Do I look serious?- ฉันดูเอาจริงเอาจังไหมล่ะ Patch Over (2008)
About the fact that, uh, I'm sober. Oh.เกี่ยวกับความจริงที่ว่า เอ่อ ผมเป็นคนเอาจริงเอาจัง The Magnificent Archibalds (2008)
He must care for you a great deal.ดูเขาเอาจริงเอาจังเชียวนะ The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beyond a joke[IDM] เลิกเล่นสนุก, See also: เอาจริงเอาจังเกินไป, เลิกตลก, Syn. be past a joke
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
go beyond[PHRV] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: ไม่ตลกอีกแล้ว, Syn. be beyond
go past a joke[IDM] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond, get beyond, get past
intense[ADJ] แรงกล้า, See also: เอาจริงเอาจัง, Syn. fervent, strenuous, zealous
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
hard-coreadj. ไม่ยอมใครง่าย ๆ ,ดื้อรั้น,เอาจริงเอาจัง, Syn. absolute
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
take seriously (vt ) เอาจริงเอาจัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top