Search result for

เอน

(78 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอน-, *เอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอนกาย[V] lie down, Syn. นอน, เอนหลัง, Example: เขาเอนกายเหยียดยาวอยู่กับพื้นดินอย่างเกียจคร้าน, Thai definition: นอน
เอนหลัง[V] lie down, Syn. นอน, เอนกาย, Example: เขาเอนหลังลงพิงข้างฝา ผ่อนลมหายใจ นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: นอน
เอนไซม์[N] enzyme, Example: ต่อมที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจะทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์ เพื่อการย่อย, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่างๆ ทางชีววิทยา, Notes: (อังกฤษ)
เอนเอียง[V] sway, See also: lean to a particular side, Syn. เอียงเอน, โน้มเอียง, เข้าข้าง, Ant. เที่ยงตรง, Example: ประธานรัฐสภาควรวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงหรือฝักใฝ่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในการทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอนว. อาการของสิ่งที่มีลักษณะยาวหรือเป็นแผ่นเป็นต้น ตั้งอยู่ แต่ไม่ตรง เช่น เสาเอน ต้นไม้เอน ฝาเอน.
เอนกาย, เอนตัว, เอนหลังก. นอน.
เอนเอียงว. โน้มเอียง, ไม่เที่ยงตรง, เอียงเอน ก็ว่า.
เอนไซม์น. สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่าง ๆ ทางชีววิทยา เช่น การย่อยอาหาร การหมัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endarchเอนด์อาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enthalpyเอนทัลปี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Entisolsเอนทิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
entityเอนทิตี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entityเอนทิตี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entityเอนทิตี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
enstatiteเอนสตาไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
endotheciumเอนโดทีเซียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endotheliumเอนโดทีเลียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endoplasmเอนโดพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enzymeเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endotheliumเอนโดธีเลียม [TU Subject Heading]
Endothelium, Vascularเอนโดธีเลียมของหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Entropy (Information theory)เอนโทรปี (ทฤษฎีข่าวสาร) [TU Subject Heading]
Enzyme-linked immunosorbent assayเอนไซม์-ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบนท์ แอสเซย์ [TU Subject Heading]
Enzymesเอนไซม์ [TU Subject Heading]
Enzymologyเอนไซม์วิทยา [TU Subject Heading]
NAD (Coenzyme)เอนเอดี (ตัวกระตุ้นเอนไซม์) [TU Subject Heading]
Proteolytic enzymesเอนไซม์โพรทิโอลิททิค [TU Subject Heading]
Endodermเอนโดเดิร์ม
โครงสร้างชั้นในสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอนโดเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นปอด โครงสร้างของระบบหายใจ และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just lie back.ความสบายเล็กน้อย เอนหลังไปเถิด Excalibur (2008)
En-Joo don't like shit.เอน-โจไมเคยชอบอะไร Rambo (2008)
I'm with En-Joo.ฉันเหนดวยกับเอน-โจ Rambo (2008)
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง The Dark Knight (2008)
Forensics found three sets of DNA.ฉันพบ ดีเอนเอ The Dark Knight (2008)
Applied Sciences. Whole division of Wayne Enterprises just disappeared overnight.แผนกวิทยาการ ของเวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ The Dark Knight (2008)
- I, um, I rep models.ผมเอ่อ.. เป็นเอนางแบบ Shutter (2008)
That's Dr. Engel.นั่นคือ ดร.เอนเจล Day of the Dead (2008)
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)
I had to make the story exciting, it's my job. They can't all have happy endings.ฉันต้องเขียนให้มันตื่นเต้นหน่อย มันเป็นงานน่ะ จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปไม่ได้หรอก Inkheart (2008)
Life doesn't always, after all.ชีวิตก็ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกันนี่นา Inkheart (2008)
Stop it, Elinor. It's so silly to cry at happy endings.อย่านะ เอลินอร์ร้องไห้ตอน แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ย น่าขายหน้าจะตาย Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down   FR: être couché
เอนริโค เฟร์มี[n. prop.] (Ēnrikhō Fēmī) EN: Enrico Fermi   FR: Enrico Fermi
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down   
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side   FR: être enclin à
เอนไซม์[n.] (ēnsāi) EN: enzyme   FR: enzyme [f, m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend before[PHRV] เอนไปตาม, See also: ลู่ไปตาม, Syn. bow before
enzyme[N] เอนไซม์, See also: โปรตีนที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย
ferment[N] เชื้อหมัก, See also: เอนไซม์, เชื้อฟู, เชื้อที่ทำส่าเหล้า
lean against[PHRV] เอนเอียง, See also: มีอคติกับ
lean back[PHRV] เอนกลับ, See also: พาดกลับ, พิงกลับ
lean backwards[PHRV] เอนกลับ, See also: พาดกลบ, พิงกลับ
lean forward[PHRV] เอนไปข้างหลัง, Syn. bend forward, incline forward
lean to[PHRV] โน้มตัวไปยัง, See also: เอนไปยัง, เอียงไปทาง, Syn. bend to, lean towards
lean towards[PHRV] โน้มตัวไปยัง, See also: เอนไปยัง, เอียงไปทาง, Syn. lean to, slope towards
loll back[PHRV] เอนตัวพิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
ain't(เอนทฺ) am not, is not, are not, has not, have not, ไม่ใช่
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด

English-Thai: Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
italics(n) ตัวเอน
lean(vi) เอนกาย,ทาบ,ทับ,หงาย,พิง,พาด,ยัน
loll(vi) ห้อย,เอกเขนก,เอนกาย
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น
oblique(adj) เอน,เอียง,เฉียง,ลาด,ทแยง
panacea(n) ยาสรรพคุณ,ยาเอนกประสงค์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傾ける[かたむける, katamukeru] Thai: เอนเอียง English: to tilt

German-Thai: Longdo Dictionary
neigen(vt) |neigte, hat geneigt| เอน, เอียง, งอ, ก้ม เช่น Ich habe den Kopf über das Buch geneigt. ฉันก้มหัวลงดูหนังสือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top