Search result for

เอกสาร

(109 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอกสาร-, *เอกสาร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
ส่งเอกสารไปแล้ว (vt ) ส่งเอกสารไปแล้ว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสาร[N] document, See also: paper, Example: นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา สามารถค้นหาเอกสารได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
เอกสารลับ[N] confidential documents
เอกสารปกปิด[N] concealed documents, See also: confidential papers, Example: บันทึกผลการประชุมเจรจาล้วนเป็นเอกสารปกปิด, Thai definition: เอกสารที่เป็นความลับ
เอกสารสำคัญ[N] important document, Example: ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาชิก มูลนิธิโนเบล, Count unit: ชิ้น, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
เอกสารตอบรับ[N] acknowledgement, Syn. ใบตอบรับ, Example: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า, Thai definition: เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว
เอกสารราชการ[N] government document, See also: official government papers, Example: การรณรงค์กันอย่างจริงจังที่จะให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขไทยในเอกสารราชการทั้งหมด, Thai definition: เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และหมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย
เอกสารสิทธิ์[N] title deed, See also: certificate of ownership, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีที่ทำกิน, Count unit: ฉบับ, Thai definition: โฉนดที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เอกสารอ้างอิง[N] bibliography, Example: ผู้สนใจสามารถศึกษาพื้นฐานเรื่องอัลกอริทึมและการคำนวณได้จากเอกสารอ้างอิงที่อยู่ในท้ายเล่ม, Thai definition: เอกสารของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการเขียนหนังสือหรืองานวิจัย
เอกสารแผ่นพับ[N] pamphlet
เอกสารทางกฎหมาย[N] legal document, Thai definition: เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสาร(เอกกะ-) น. หนังสือที่เป็นหลักฐาน.
เอกสารราชการ(เอกกะ-) น. เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย.
เอกสารสิทธิ(เอกกะสานสิด) น. เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
documentเอกสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentเอกสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute deedเอกสารการโอนสิทธิสัมบูรณ์, เอกสารสิทธิสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
request for comment (RFC)เอกสารขอความเห็น (อาร์เอฟซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parliamentary papersเอกสารของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
request for information (RFI)เอกสารขอสารสนเทศ (อาร์เอฟไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turnaround documentเอกสารครบวงงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mortgage guarantee certificateเอกสารค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tertiary sourceเอกสารตติยภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentsเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentเอกสาร [เศรษฐศาสตร์]
Commercial documentเอกสารการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรม
เอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, are you gonna be starting down in the mail room?คุณเริ่มทำงานในห้องส่งเอกสารหรือ? Odyssey (2008)
Did you get the consent? No.ได้เอกสารให้ความยินยอมมารึปล่าว ยัง Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
She's got documentation.เธอจะเป็นเอกสารอ้างอิง Birthmarks (2008)
Can you just sign the paperwork?คุณแค่เซ็นเอกสาร Joy (2008)
I want his signature on the paperwork.ผมต้องการให้เขาเซ็นต์รับรองบนเอกสาร Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
The documents about the song interpretations?เอกสารทางเพลงหล่ะ? Beethoven Virus (2008)
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารการขนส่ง[n. exp.] (ēkkasān kān khonsong) EN: shipping papers   
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān prakanphai) EN: insurance documents ; insurance papers   FR: papiers d'assurance [mpl]
เอกสารการส่งออก[n. exp.] (ēkkasān kān song-øk) EN: shipping documents   
เอกสารตอบรับ[n. prop.] (ēkkasān tøprap) EN: acknowledgement   
เอกสารทางกฎหมาย[n. prop.] (ēkkasān thāng kotmāi) EN: legal document   FR: document légal [m]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pokpit) EN: concealed documents ; confidential papers   FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
เอกสารประกอบการบรรยาย[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān banyāi) EN: handout   
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān phijāranā) EN: supporting documents ; records ; material   
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archive[N] เอกสารสำคัญ
authorization[N] เอกสารอนุญาต, See also: เอกสารมอบอำนาจ, Syn. mandate
certification[N] เอกสารรับรอง, Syn. certificate
charter[N] กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
cheque[N] เช็ค, See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ, Syn. bank check, check
death certificate[N] มรณบัตร, See also: เอกสารทางราชการที่แพทย์ระบุสาเหตุของการตายไว้
document[N] เอกสาร, See also: ข้อเขียน, Syn. message, note, report, bulletin
draft[N] เอกสารฉบับร่าง, See also: ฉบับร่าง, ร่างจดหมาย, แผนร่าง
file[N] เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
green card[N] เอกสารที่อนุมัติให้ชาวต่างชาติอาศัยและทำงานในอเมริกา, See also: กรีนการ์ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliunde(เอลีอัน' ดี) adv., adj. ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น, ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
archives(อาร์'ไคว'ซ) n.,pl. เอกสารหรือบันทึกสำคัญห้องเก็บเอกสารหรือบันทึกสำคัญ. -archival adj., Syn. annal, record,chronicle)
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
cartularyn. สมุดเอกสารสัญญา,หนังสือบันทึกสัญญา
cash-in(แคช' อิน) n. เอกสารที่ขึ้นเป็นเงินสดได้,การขึ้นเป็นเงินสดได้
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

English-Thai: Nontri Dictionary
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
documentary(adj) เกี่ยวกับเอกสาร
exemplification(n) การยกตัวอย่าง,สำเนาเอกสาร,การให้ตัวอย่าง
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
customary documentary เอกสารประกอบ
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก
RFCs (n) เอกสาร ที่ใช้เป็นมาตราฐาน เพื่อการอ้างอิง ของ Internet

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
書類[しょるい, shorui] (n) เอกสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参考書類[さんこうしょるい, sankoushorui] (n) เอกสารอ้างอิง
書面[しょめん, shomen] เอกสาร (มักใช้หรือพูดในเวลาที่ต้องการจะกล่าวถึงวิธีการ เช่น บอกด้วยปากเปล่า อย่างกรณี 書面 นี้ก็จะเป็นว่า ด้วยเอกสาร หรืออาจจะใช้ในความหมายในลักษณะที่ว่า ในหน้าเอกสาร) ความแตกต่างระหว่าง 書類 ก็คือ 書類 มักใช้ในความหมายถึงเอกสารทั่วไปโดยปกติ , See also: R. 書類
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
添付物[てんぷぶつ, tenpubutsu] (n ) เอกสารแนบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tasche(n) |die, pl. Taschen| กระเป๋า เช่น Aktentasche กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าทำงาน
Ordner(n) |der, pl. Ordner| ที่เก็บเอกสาร
Ordner(n) |der, pl. Ordner| แฟ้มใส่เอกสารที่มีห่วงยึด
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top