Search result for

เอกลักษณ์

(54 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอกลักษณ์-, *เอกลักษณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกลักษณ์[N] identity, Thai definition: ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ สำหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้นๆ, Notes: (คณิตศาสตร์)
เอกลักษณ์[N] identity, See also: trait, Syn. ลักษณะเฉพาะ, Example: เดิมทีผู้หญิงไทยหน้าหวาน แต่ปัจจุบันนิยมไปเสริมจมูกให้เหมือนผู้หญิงเมืองนอก จนทำให้เอกลักษณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไป, Thai definition: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือมีร่วมกัน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกลักษณ์(เอกกะ-) น. ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
เอกลักษณ์ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ ๒ นิพจน์ สำหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identityเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identityเอกลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
identityเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicative identityเอกลักษณ์การคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left identityเอกลักษณ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
identityเอกลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethnic identityเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Gender identityเอกลักษณ์ทางเพศ [TU Subject Heading]
Group identityเอกลักษณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Identity (Philosophical concept)เอกลักษณ์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Identity (Psychology)เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Identity (Psychology) and mass mediaเอกลักษณ์ (จิตวิทยา) กับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Identity (Psychology) in architectureเอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในงานสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
National characteristics, Americanเอกลักษณ์ของชาติอเมริกัน [TU Subject Heading]
National characteristics, Chineseเอกลักษณ์ของชาติจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With what i'm doing that you could express In a unique way which might actually make meโดยที่คุณสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
You're a p.I. Who can't lie?คุณมีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่โกหกไม่ได้ Not Cancer (2008)
Yeah, they look identical.ใช่ พวกมันดูเหมือนมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)
Find your own style and techniquesจงมองหาเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง Portrait of a Beauty (2008)
And not just the obvious stuff, but those unique characteristics... that are Colin.ไม่ใช่แค่ เท่าที่มองเห็น แต่ เรื่องนิสัย ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่เป้นคอลิน Made of Honor (2008)
We detected radioactive signatures all across the country.ตรวจเจอร่องรอยเอกลักษณ์ รังสีมากมาย ทั่วประเทศ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
HE'S STARTING TO SHOW CONSISTENCY.เขาเริ่มแสดงเอกลักษณ์แล้ว Zoe's Reprise (2009)
Don't leave a signature.ไม่ทิ้งลักษณะรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ Pleasure Is My Business (2009)
No pictures, no sense of personality.ไม่มีรูปภาพ ไม่มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลเลย Pleasure Is My Business (2009)
What a distinctive name.เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มาก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's not an identity, it's a disability.มันไม่ใช่เอกลักษณ์ มันพิการ House Divided (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic   FR: identité [f]
เอกลักษณ์ประชาชาติ[n. exp.] (ēkkalak prachāchāt) EN: nation traits   
เอกลักษณ์องค์การ[n. exp.] (ēkkalak ongkān) EN: corporate identity   

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ens[N] การมีตัวตน (ทางปรัชญาป, See also: เอกลักษณ์, Syn. existence
entity[N] เอกลักษณ์ (ทางปรัชญา), Syn. existence
stamp[N] ลักษณะเฉพาะ, See also: เอกลักษณ์, Syn. characteristic, personality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
entity(เอน'ทิที) n. เอกลักษณ์,แก่นแท้,ธาตุแท้,สิ่งที่มีอยู่จริง
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
identification(ไอเดนทิฟิเค'เชิน) n. การหาเอกลักษณ์,การชี้ตัว, Syn. recognition
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize,name
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์
oneness(วัน'นิส) n. ความเป็นเอกลักษณ์,การมีสิ่งเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
unique(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้,ทั้งหมด,มีลักษณะเฉพาะ,เป็นเอกลักษณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
swagga[sa-wag-ga] (slang ) เอกลักษณ์หนึ่งของตัวเองหรือบุคคล ที่ทำให้มีความแตกต่างไม่เหมือนผู้อื่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top