Search result for

เห็นอกเห็นใจ

(42 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นอกเห็นใจ-, *เห็นอกเห็นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นอกเห็นใจ[V] sympathize with, See also: have sympathy for, be emotionally involved with, Syn. เห็นใจ, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: หนุ่มสาวที่รักกัน เห็นอกเห็นใจกันอย่างซาบซึ้งแล้ว ก็ย่อมอยากมีพิธีสมรสให้สังคมรับรู้, Thai definition: ซาบซึ้งถึงจิตใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sympathizing...ความเห็นอกเห็นใจ.. Beethoven Virus (2008)
and so much compassion.และความเห็นอกเห็นใจกัน Loyal and True (2008)
My superiors have begun to question my sympathies. - I was getting too close to the humans in my charge.นายข้าเริ่มจะตั้งคำถาม เรื่องความเห็นอกเห็นใจของข้าแล้ว On the Head of a Pin (2009)
"who somehow always manages to be the center of attention!ใครที่ต้องเข้าไปจัดการอยู่เสมอ คนที่อยู่ตรงกลางที่น่าเห็นอกเห็นใจ Seven Thirty-Seven (2009)
DO YOU HEAR YOURSELF? NOT AN OUNCE OF SINCERITY.เท่ากับบอกได้ว่าตอนนี้ ว่าคุณสูญเสียความรู้สึกในการเห็นอกเห็นใจคนอื่นไปแล้ว Soul Mates (2009)
You've always been very gracious about us.เธอมักจะเห็นอกเห็นใจ... พวกเรามาตลอดเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
I stopped by to express my sympathies with Tom, and I-I remember l-looking at it, and I-I guess I absentmindedly put it in my pocket.ผมไปแสดงความเห็นอกเห็นใจกับทอมมา และผม-ผมนึกได้ว่ากำลังหานี่อยู่ และผม-ผมนึกว่าผมใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว Crime Doesn't Pay (2009)
Stronger, wiser, compassionate.เข้มเเข็งขึ้น อย่างฉลาด รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น Na Triobloidi (2009)
It's forbidden for Jedi to form attachments, yet we are supposed to be compassionate.มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเจได ในการที่จะยึดติดกับใคร แต่ถึงกระนั้น เราก็ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจ Jedi Crash (2009)
Thanks to the support of my compassionate friends in the Separatist Alliance,ต้องขอบคุณการสนับสนุน ของสหายที่เห็นอกเห็นใจข้า ภายในพันธมิตรแบ่งแยก Blue Shadow Virus (2009)
Now, I'm gonna ask my beautiful bride to play the part of a sympathizer.ทีนี้ผมจะขอให้เจ้าสาวแสนสวยของผม เล่นเป็นบทพวกคนที่เห็นอกเห็นใจ Keep This Party Going (2009)
"And be kind to one another, tenderhearted, forgiving each other, just as God in Christ forgave you.""โปรดจงเมตตาและจงเห็นอกเห็นใจผู้อื่น, ยกโทษให้แก่กันและกัน ดังที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่าน" Killing Your Number (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser

English-Thai: Longdo Dictionary
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commiserate with[PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, ปลอบโยน, Syn. condole with, sympathize with
condole with[PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, เห็นใจ, ปลอบโยน, Syn. commiserate with, sympathize with
feel for[PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. ache for, feel with
sympathetic[ADJ] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. caring, pitying, compassionate
sympathize[VI] เห็นใจ, See also: เห็นอกเห็นใจ, เวทนา, Syn. commiserate, pity, show mercy
sympathize with[PHRV] เห็นอกเห็นใจ, Syn. commiserate with, condole with
tenderhearted[ADJ] เห็นอกเห็นใจ, Syn. softhearted, tender, humane, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
commiserative(คะมิซ'ซะเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสงสาร (เห็นอกเห็นใจ สังเวช เวทนา)
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike,mortal,person,man
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind

English-Thai: Nontri Dictionary
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
sympathize(vt) สงสาร,เห็นอกเห็นใจ,เอาใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
Mitleid(n) |das, nur Sg.| ความเห็นใจ, ความสงสาร เช่น Ich habe Mitleid mit ihr. ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอคนนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top