Search result for

เหี่ยวแห้ง

(41 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหี่ยวแห้ง-, *เหี่ยวแห้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี่ยวแห้ง[V] wither, See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวแห้งมาหลายวันเพราะไม่มีใครใส่ใจ, Thai definition: ขาดความสดชื่น
เหี่ยวแห้ง[ADJ] depressed, See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เบิกบาน, สดชื่น, Example: เขาทำงานด้วยใจเหี่ยวแห้งหลังจากที่รู้ว่าตนต้องผิดหวังเรื่องความรักแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหี่ยวแห้งว. เหี่ยวแล้วค่อย ๆ แห้งไป เช่น ใบไม้เหี่ยวแห้ง.
เหี่ยวแห้งก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจเหี่ยวแห้ง, แห้งเหี่ยว ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crenationเหี่ยวแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย Day of the Dead (1985)
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง Titanic (1997)
Slowly but surely, the Earth began to wither and die.โลกเริ่มเหี่ยวแห้ง และสิ้นสลายไปอย่างช้าๆ Resident Evil: Extinction (2007)
Slowly but surely, after some days, the tree begins to wither.ไม่นานหลังจากนั้น ต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้ง Like Stars on Earth (2007)
George King is hanging you out to dry, Mario.จอร์จ คิงจะปล่อยให้เธอเหี่ยวแห้งตาย มาริโอ้ About Last Night (2008)
She'll only wilt from here.เธอจะทำให้ดอกไม้ที่นี่เหี่ยวแห้ง Chuck Versus the Ring (2009)
I want the Tanya flower to blossom, not wilt.ผมต้องการให้เดอะธัญญ่าเป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน ที่ไม่เหี่ยวแห้ง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
They call it the Blight.พวกเขาเรียกมันว่า โรคเหี่ยวแห้งของพืช Grey Matters (2009)
You come to watch me wither away?เธอมาเพื่อดูฉันเหี่ยวแห้งตายงั้นเหรอ Katerina (2010)
Must be painful to desiccate and mummify.คงจะเจ็บปวดที่ต้องเหี่ยวแห้ง Katerina (2010)
I have no reason to do anything but sit here and read and rot.ฉันไม่มีเหตุผลที่จะทำอะไรอย่างอื่น นอกจาก นั่งอยู่ในนี้ อ่าน และเหี่ยวแห้งตาย Katerina (2010)
From the withered tree, a flower blooms.จากต้นไม้ที่เหี่ยวแห้ง กลายมาเป็นดอกไม้ที่ผลิบาน Pulling Strings (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sear[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา, Syn. dry, shrivel, wither
wasted[ADJ] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา
wither[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
wither[VT] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
wizen[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา, Syn. dry up, shrivel, wither
wizen[VT] เหี่ยวแห้ง, See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา, Syn. dry up, shrivel, wither

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
sear(เซียร์) vt. ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,นาบ,จี้ด้วยไฟ,ทำให้เจ็บแสบ vi. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ชรา n. การทำให้ไหม้เกรียม,การนาบ,แผลไหม้เกรียม,รอยไหม้เกรียม. adj. เหี่ยวแห้ง,เหี่ยว,แห้ง
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
sere(vt) แห้ง,ไหม้เกรียม,เหี่ยวแห้ง,ย่น,เฉา
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top