Search result for

เหนี่ยว

(48 entries)
(0.735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนี่ยว-, *เหนี่ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนี่ยว[V] pull, See also: tug, draw, drag, haul, tow, Syn. รั้ง, ดึง, ยึด, Example: เขาเหนี่ยวตัวตามเสากลางขึ้นไปนั่งบนกราบเรือเหนื่อยจนหายใจหอบ
เหนี่ยวไก[V] pull a trigger, See also: fire a shot, fire a weapon, Syn. ลั่นไก, ยิง, ลั่นกระสุน, Example: เขายกปืนขึ้นเล็งก่อน แล้วจึงเหนี่ยวไก
เหนี่ยวไก[V] pull a trigger, See also: fire a shot, fire a weapon, Syn. ลั่นไก, ยิง, ลั่นกระสุน, Example: เขายกปืนขึ้นเล็งก่อน แล้วจึงเหนี่ยวไก
เหนี่ยวรั้ง[V] dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnetic induction, Thai definition: ปรากฏการณ์ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากอำนาจแม่เหล็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหนี่ยวก. รั้งไว้, ดึงไว้, ยึดไว้, เช่น เหนี่ยวไว้ไม่ให้ไป เหนี่ยวแขน.
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าน. ปรากฏการณ์ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเนื่องจากอำนาจแม่เหล็ก, เรียกกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอำนาจแม่เหล็ก ว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, เรียกเครื่องมือสำเร็จที่ใช้สำหรับเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าให้มีค่าสูงขึ้นมาก ๆ โดยอาศัยอำนาจแม่เหล็ก ว่า ขดลวดเหนี่ยวนำ.
เหนี่ยวรั้งก. ดึงไว้, ประวิงไว้, ชะลอไว้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เหนี่ยวทำร้ายร่างกาย [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig.นายก็รู้นี่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ 2 จำพวก เพื่อนเอ๋ย ...พวกที่เหนี่ยวไก และพวกที่มีหน้าที่ขุด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You didn't pull the trigger and you certainly didn't convict him.คุณไม่ได้เหนี่ยวไกและคุณแน่นอนไม่ได้ลงโทษเขา The Shawshank Redemption (1994)
I didn't pull the trigger.ฉันไม่ได้เหนี่ยวไก The Shawshank Redemption (1994)
Feel bad about it if you want to, but you didn't pull the trigger.รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณต้องการ แต่คุณไม่ได้เหนี่ยวไก The Shawshank Redemption (1994)
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้ Episode #1.5 (1995)
All power sources on core induction bus.ทั้งหมดแหล่งพลังงาน บนรถบัสเหนี่ยวนำหลัก Contact (1997)
I knew something was holding you back.ฉันรู้มีบางอย่างหน่วงเหนี่ยวเธอไว้ The Red Violin (1998)
If you pull the trigger, your past will be erased.เมื่อนายเหนี่ยวไก อดึตของนายก็จะถูกลบทิ้ง Blues Harp (1998)
angry, insecure, confused.ฉุนเฉียว ขาดที่ยึดเหนี่ยว สับสน American Beauty (1999)
Joseph... if you pull that trigger, I'm going to leave.โจเซฟ ถ้าลูกเหนี่ยวไก พ่อจะไปจากที่นี่ Unbreakable (2000)
If you pull that trigger... that bullet is just gonna bounce off me, and I'm not going to be hurt.ถ้าลูกเหนี่ยวไก กระสุนจะสะท้อนจากตัวพ่อ พ่อไม่บาดเจ็บ แต่พ่อจะขึ้นไปข้างบน Unbreakable (2000)
I know that, but I still want to hold on to him.ถึงฉันรู้อย่างนั้น ฉันก็ยังอยากเหนี่ยวรั้งเขาไว้ Autumn in My Heart (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนี่ยว[v.] (nīo) EN: pull ; tug ; draw ; drag ; hau ; tow   FR: tirer ; tenir
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something   FR: retenir ; retarder ; dissuader
เหนี่ยวไก[v. exp.] (nīo kai) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger   FR: presser la détente

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restrain[VT] ยับยั้ง, See also: เหนี่ยวรั้ง, กีดขวาง, Syn. hinder, hold back
trigger[VT] เหนี่ยวไก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bridgingn. เครื่องเหนี่ยวรั้งพื้นหรือหลังคา
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top