Search result for

เหตุใด

(19 entries)
(0.1044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหตุใด-, *เหตุใด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุใด[ADV] why, See also: for what reason, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ผมไม่รู้ว่าเหตุใดพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานประดิษฐ์กันนัก
เหตุใด[QUES] why, See also: how come, Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: ท่านประธานถามในที่ประชุมว่า เหตุใดยอดขายของบริษัทจึงลดลงเช่นนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหตุสุดวิสัยเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jerry, for some reason that I can't even begin to fathom you really believe all this stuff, don't you?ไม่รู้ว่าสาเหตุใด ฉันคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นยังไง คุณเชื่อเรื่องพวกนี้จริง ๆ ใช่มั้ย Oh, God! (1977)
Why not let them be, Hindley?เหตุใดไม่ปล่อยพวกเขาไปเล่า ฮินด์ลีย์ Wuthering Heights (1992)
Dearest Catherine... why have you not come back to me?แคทเธอรีนที่รัก เหตุใดเธอถึง ไม่กลับมาหาฉัน Wuthering Heights (1992)
Why have you not... come back to me...เหตุใดเธอจึงไม่ กลับมาหาฉัน Wuthering Heights (1992)
Why have I made him angry then by taking your part a hundred times?งั้นเหตุใดฉันถึงทำให้ เขาโมโห เพราะรับแทนเธอ เป็นร้อยๆครั้ง Wuthering Heights (1992)
Why are you getting narky again? Touching a sore spot? What was her name?คุณจะได้รับ narky อีกครั้งเพราะเหตุใด สัมผัสจุดเจ็บ? In the Name of the Father (1993)
Why did you have to be sick all your life, Giuseppe?ว่าคุณต้องได้รับการเจ็บป่วยเพราะเหตุใด ทุกชีวิตของ? In the Name of the Father (1993)
Why not?เพราะเหตุใด In the Name of the Father (1993)
Why?เพราะเหตุใด In the Name of the Father (1993)
You never found her?ไม่มีข้อความ ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆ Deep Throat (1993)
I wrote as you... demanding to know why the general disregarded the order... to keep Raoul out of danger.ลงนามพระองค์ ไปถามแม่ทัพแนวหน้า เหตุใดไม่รีบย้ายราอูลออกจากแนวรบ The Man in the Iron Mask (1998)
They in effect announced that they were going to fire us for no cause.ลงท้าย พวกเขาก็ประกาศว่าจะไล่เราออก โดยไม่มีสาเหตุใด ๆ นี่ชักจะเกินไปหน่อย The Corporation (2003)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
somehow(ซัม'เฮา) adv. ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง,ด้วยเหตุผลบางประการ
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด

English-Thai: Nontri Dictionary
why(adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top