Search result for

เสื่อมถอย

(26 entries)
(0.2502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสื่อมถอย-, *เสื่อมถอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมถอย[V] decline, See also: rot, sink, Syn. เสื่อมโทรม, ถดถอย, หมดสภาพ, ถอยหลัง, Example: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมถอย และได้เสียเอกราชแก่กรุงศรีอยุธยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสื่อมถอยว. หย่อนลง, ไม่ดีเหมือนเดิม, เช่น เขาป่วยคราวนี้ทำให้สมรรถภาพในการทำงานเสื่อมถอยไปมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deceleratingเสื่อมถอยลงไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love is just lust in disguise. And lust fades.ความรักคือ การแฝงตัวของความต้องการทางเพศ และความเสื่อมถอยของความต้องการทางเพศ The Story of Us (1999)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้ Saw (2004)
To fail is to invite doubt into everything we believe everything we have fought for.ศรัทธา ที่กำลังเสื่อมถอย ไปสู่ความสงสัย ในทุกสิ่งที่เราเชื่อมั่น... ...ทุกสิ่งที่เราได้ต่อสู้มา. V for Vendetta (2005)
I've kind ofwatched and felt that I was seeing the end of the guitar as a kind of focus for popular music.ผมเคยเฝ้าดูและรู้สึกราวกับว่า ยุคของกีตาร์กำลังเสื่อมถอย เมื่อเพลงป๊อปเข้ามาแทนที่ It Might Get Loud (2008)
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด The Bad Fish Paradigm (2008)
It's Like I Totally Regressed.ทุกอย่างดูเสื่อมถอย The Manhattan Project (2008)
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
Oh, b. you've had a couple of setbacks,โอ บี เธอมีการเสื่อมถอยลงนิดนึงนะ The Grandfather (2009)
Neuropathy.ระบบเส้นประสาทเสื่อมถอย House Divided (2009)
- How did you know about the neuropathy? - Good question.อะไรที่คุณรู้เกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อมถอย ถามได้ดี House Divided (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effete[ADJ] เสื่อมถอย, See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย, Syn. decadent, overrefined
regress[VI] เสื่อมถอย, See also: กลับไปสู่ภาวะเดิม, Syn. ebb, degenerate, relapse, Ant. progress
retrogress[VI] ถอยหลัง, See also: เสื่อมถอย, Syn. backslide, regress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.

English-Thai: Nontri Dictionary
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top