Search result for

เสาหลัก

(25 entries)
(0.0635 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสาหลัก-, *เสาหลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาหลัก[N] pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสาหลักน. บุคคลที่สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นหลักของบ้านเมืองในด้านสติปัญญาหรือด้านวิทยาการต่าง ๆ เป็นต้น.
เสาหลักเมืองน. เสาที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มักทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้
K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
Or what's at stake,หรือ เกิดอะไรขึ้นกับเสาหลักเนี่ย, Air: Part 1 (2009)
Hero, weapon linchpin of our national security deterrent to nuclear war, or a man to end worlds.ฮีโร่, อาวุธ... ... เสาหลักแห่งความมั่นคงของชาติ... ตัวคัดค้านสงครามนิวเคลียร์ กระทั่งชายที่จะดับโลก Watchmen (2009)
There's an outer row of columns.นี่เป็นแนวของเสาหลัก Avatar (2009)
I'd still have a voice behind the scenes.ผมจะยังเป็นเสาหลักบริหาร The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Harvey is a pillar of this city, one of the good guys.นายฮาร์วี่ ถือว่าเป็นเสาหลักของเมืองนี้ เค้าเป็นคนที่ดีมากๆคนนึง Red Sky at Night (2010)
Now he's threatening the lives and livelihoods of the people, and shaking up the mainstay of the country.แล้วตอนนี้เค้าก้อนำมาแจกจ่ายเพื่อการมีชีวิติอยู่ให้แก่ประชาชน และได้สั่นคลอนเสาหลักของประเทศ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Because Tae Gyun was a pillar of Haeshin.เพราะแทกยุนเป็นเสาหลักของแฮชิน Episode #1.14 (2010)
To the main post!จนถึงเสาหลัก The Last Airbender (2010)
Real pillar of the community type.พวกเสาหลักของสังคม Raging Fae (2011)
Pillar of the community.เสาหลักของสังคม โธ่เอ๊ย Raging Fae (2011)
So, this, um, pillar of the community -- he was taking a leak before he, uh, sprung a few?งั้น.. นี่.. เอ่อ เสาหลักของชุมชน Shut Up, Dr. Phil (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillar[N] เสาหลัก, See also: เสาหิน, เสารองรับโครงสร้าง, เสาค้ำ, Syn. column, support
stake[N] เสาหลัก, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, post, stick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleat(คลีท) {cleated,cleating,cleats} n. เสาหลัก,หลักผูกเชือก vt. ใช้หลักยึด,ผูกกับหลัก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
อินทขีล (n adj prep pron. ) เสาหลักเมืองชาวเชียงใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top