Search result for

เสนอแนะ

(32 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอแนะ-, *เสนอแนะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, Henry, very glad you finally learned how to use the suggestion box.โอเค เฮนรี่ ในที่สุดคุณก็เรียน วิธีใช้กล่องใส่ข้อเสนอแนะ The House Bunny (2008)
We have a compromise to suggest--เราต้องมีข้อประนีประนอม เพื่อเสนอแนะ-- 137 Sekunden (2009)
Well, he asked me what was good to eat, and I mentioned that you liked the meatloaf.เอาล่ะ เขาถามฉันว่า จะทานอะไรกันดี และฉันก็เสนอแนะว่า คุณชอบทานมีทโลฟ A Night at the Bones Museum (2009)
The decision will be based in large part on a recommendation from the Visitor Threat Assessment Joint Task Force.การตัดสินใจอยู่บน พื้นฐานอย่างมีส่วนสำคัญ ในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศูนย์ประเมินภัยคุกคามของ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
Absolutely. I mean, you know, I might make some suggestions, but-แน่นอน ฉันอาจเสนอแนะบ้างแต่... Bride Wars (2009)
Put a note in the suggestion box.เขียนโน้ตใส่กล่องรับข้อเสนอแนะสิ Burlesque (2010)
Well, I'm open to suggestions.อื้ม ผมเปิดให้เสนอแนะกันแล้ว Sabotage (2010)
Then I suggest you sell everything you have as soon as possible.งั้นฉันก็เสนอแนะให้คุณ ขายทุกอย่างที่มี - ให้เร็วที่้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Bad Blood (2010)
I offer the guidance of a priest, try and keep us focused on God's will.พ่อทำตามคำเสนอแนะของท่านปุโรหิต และพยายามให้เรามุ่งเน้นในพระประสงค์ของพระเจ้า Home (2010)
I suggest we cast a wider net... terrorists, anyone interested in future focasting.ผมเสนอแนะให้ทางเรากระจายเครือข่ายไป ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น-- ผู้ก่อการร้าย ใครก็ตามที่คาดว่า จะเป็นผู้ก่อการร้ายในอนาคต Revelation Zero: Part 1 (2010)
Yeah.I mean,I might have given her a few suggestions,that'all.ใช่ ฉันหมายถึง ฉันอาจจะให้เสนอแนะเธอได้ ก็แค่นั้น The Bones on the Blue Line (2010)
Suggestions?เสนอแนะเหรอ? The Bones on the Blue Line (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) FR: conseiller ; recommander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring forward[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
have an inkling about[IDM] คาดเดา, See also: เสนอแนะ, Syn. have for, have on
have and inclination about[IDM] คาดเดา, See also: เสนอแนะ, Syn. have in
put forward[PHRV] เสนอแนะ, See also: เสนอ, Syn. put forth, put out
put out[PHRV] เสนอแนะ, See also: เสนอแผนการ, Syn. put forth, put forward
savour of[PHRV] (พูด) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, Syn. smack of, smell of
suggest to[PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ
vote[VT] เสนอแนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead

English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top