Search result for

เสนอขาย

(24 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอขาย-, *เสนอขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนอขาย[V] offer for sale, Ant. ขอซื้อ, ซื้อ, Example: บริษัททิสโกเสนอขายหุ้นถึงสิ้นเดือนนี้, Thai definition: ชักนำให้ผู้อื่นซื้อสินค้าที่ตนนำมาขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, what I didn't know was that in the meantime, he'd gone to all the major networks to try and get interest in the interviews.แน่ล่ะ ฉันยังไม่รู้อะไรในตอนนั้น เขาไปพบเครือข่ายโทรทัศน์\ ชั้นนำหมดเลย ไปแนะนำตัวและเสนอขาย รายการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
Body offered to the man that so wounded her?เสนอขายให้กับร่างกายมนุษย์ ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้เธอ? Monsters (2012)
It's a blue chip at a bargain-basement price,มันเป็นหุ้นบลูชิพ* (หุุ้นที่มีผลตอบแทนสูง) ที่ถูกเสนอขายในราคาเลหลัง Risk (2012)
Would you think less of Shirley Bennett if she offered to sell Ben on craigslist for a chance to bump it with Denzel?ถ้าเธอเสนอขายเบนทาง Craigslist เพื่อจะได้มีโอกาสกระทบไหล่ Denzel? นั่นแค่มุขตลกที่ใช้กับลูกพี่ลูกน้อง Introduction to Finality (2012)
Once she makes her offer, you sweep in and make your arrest.พอเธอเสนอขาย คุณบุกเไป Panama Red (2012)
If she makes the offer.จับได้เลย ถ้าเธอเสนอขายนะ Panama Red (2012)
Double your asking price.สองเท่าจากราคาที่เสนอขาย C.O.D. (2012)
Getting fired from Nolcorp before the I.P.O.ถูกไล่ออกจากโนล์คอร์ป ก่อนการเสนอขายหุ้นครั้งใหม่ Revelations (2012)
Kenny, you remember a couple of months ago you offered to sell me 500 hits of ketamine?เคนนี, คุณจำ สองเดือนที่ผ่านมา คุณเสนอขายฉัน 500 ฮิตของคีตา 2 Guns (2013)
Why on earth would she sell out to him?ทำไมเธอถึงเสนอขายให้เขา The Blood Is the Life (2013)
There's just some papers he needs to sign for the stock offering.ใช่ ผมมีเอกสารบางอย่างให้เขาเซ็น สำหรับการเสนอขายหุ้น The Undertaking (2013)
I was gonna fire off a bazooka in here, offering up our latest IPO.ฉันก็จะปิดไฟรถถังในที่นี่ เสนอถึงการเสนอขายหุ้นใหม่ ล่าสุดของเรา The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอขาย [v. exp.] (sanōe khāi) EN: offer for sale ; put up for sale   

English-Thai: Longdo Dictionary
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost[VT] เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach
be up for[PHRV] ขาย, See also: เสนอขาย
put up[PHRV] เสนอขาย
sell to[PHRV] เสนอขาย, See also: ขายให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
proforma invoicen. รายการสินค้าและรา-คาสำหรับเสนอขาย
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top