Search result for

เสถียร

(50 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสถียร-, *เสถียร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสถียร[ADV] stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสถียร[ADV] stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสถียรภาพ[N] stability, See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness, Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว, Example: ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสถียร, เสถียร-(สะเถียน, -เถียนระ-) ว. มั่นคง, แข็งแรง, คงตัว.
เสถียรภาพ(สะเถียนระ-) น. ความมั่นคง, ความคงตัว, ความไม่เปลี่ยนแปลง, เช่น เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stableเสถียร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
handlingเสถียรภาพการบังคับรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric power system stabilityเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Employment stabilizationเสถียรภาพการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Political stabilityเสถียรภาพทางการเมือง [TU Subject Heading]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stability เสถียรภาพ
ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]
slope stabilityslope stability, เสถียรภาพของลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One of the most unstable of all.หนึ่งในสารที่ำไม่เสถียรที่สุด Home (2009)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Song Yoo Bin, a bluechip in the construction business, he is the successor to the Il Shin Construction.ซอง ยู บิน เป็นหุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมากในธุรกิจก่อสร้าง เขาเป็นทายาทของบริษัทก่อสร้างอิล ชิน Episode #1.1 (2009)
Which increases the prospect of geological instabilityซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความไม่เสถียรคงทางธรณีวิทยา Darkness (2009)
It looks like the wormhole connection was unstable.มันดูเหมือน วอล์มโฮล ไม่เสถียร Time (2009)
But the wormhole is still unstable.แต่รูหนอนอาจจะไม่เสถียร Time (2009)
Of surviving an unstable wormhole.การมีชีวิตรอดใน รูหนอน ที่ไม่เสถียร Time (2009)
His body was too unstable to handle the surgery,which is what i said in the first place.ร่างกายเขาไม่เสถียรที่จะรับการผ่าตัดอีกครั้ง เหมือนที่ฉันบอกในตอนแรก Invest in Love (2009)
We stayed on this bijproductie unstable.มันจะเหลือพลังงานที่ไม่เสถียรนี้ Astro Boy (2009)
Link is stable.มีเสถียรภาพดี Avatar (2009)
Lock the feedback systems.ปิดเสถียรภาพระบบ. Angels & Demons (2009)
Seperate approaches.ปิดเสถียรภาพระบบ. Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสถียร[adj.] (sathīen) EN: stable ; firm ; steady   
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly   FR: stable ; constant
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraphāp) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness   FR: stabilité [f] ; équilibre [m]
เสถียรภาพด้านราคา[n. exp.] (sathīenraphāp dān rākhā) FR: stabilité des prix [f]
เสถียรภาพทางการเงิน[n. exp.] (sathīenraphāp thāng kānngoen) EN: monetary stability   FR: stabilité monétaire [f]
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (sathīenraphāp thāng sētthakit) EN: economic stability   FR: stabilité économique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stability[N] เสถียรภาพ, See also: ความมั่นคง, Syn. consistency, steadiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)

English-Thai: Nontri Dictionary
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ,การทำให้คงที่,การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top