Search result for

เสด็จ

(27 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสด็จ-, *เสด็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสด็จ[N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
เสด็จ[V] proceed, See also: go, come, Syn. ไป, อยู่, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
เสด็จในกรม[N] prince, Example: กระผมจะกราบทูลเสด็จในกรมให้ท่านทราบเรื่องนี้, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกเจ้านายที่ทรงกรม
เสด็จพระราชดำเนิน[V] go, See also: proceed, Syn. ไป, Example: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมประชุมการสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการเรื่อง สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย”, Thai definition: ไปโดยยานพาหนะ, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสด็จ(สะเด็ด) น. คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
เสด็จ(สะเด็ด) ก. ไป เช่น เสด็จประพาส.
เสด็จพระราชดำเนินก. เดินทาง (ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เช่น เสด็จพระราชดำเนินโดยทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง.
เสด็จสวรรคต, สวรรคต(-สะหฺวันคด) ก. ไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม-ราชินี หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นการเฉพาะ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าบรม-วงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร).
เสด็จในกรมน. พระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ ชั้นพระองค์เจ้าที่ทรงกรม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Father.-เสด็จพ่อ Valiant (2008)
- I will, Father.- น้อมรับคำสั่ง เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
Yes, Father.พะย่ะค่ะ เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
She's right. You hear the word'magic', you no longer listen.นางพูดถูก เสด็จพ่อ เรากำลังเจอกับเวทย์มนต์ที่เราไม่เคยพบมาก่อน The Mark of Nimueh (2008)
I know. Witchcraft is an evil, Father.หม่อมฉันว่ารู้พวกแม่มดเป็นคนชั่วร้าย เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
Father, please. I can't allow it. This is madness!เสด็จพ่อ,ได้โปรด นี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Have faith, Father.เชื่อในตัวหม่อมฉันเถอะเสด็จพ่อ เราจะเตรียมตัวให้พร้อม Lancelot (2008)
- I'm not so sure.หม่อมฉันก็ไม่แน่ใจ เสด็จพ่อ Lancelot (2008)
My father knows nothing of this. I release you myself, but can do no more.เสด็จพ่อของข้า ไม่รู้เรื่องการปล่อยตัวเจ้า ข้าเป็นคนปล่อยเอง ข้าไม่สามารถทำเกินกว่าได้แล้ว Lancelot (2008)
Not I, Father. It was Lancelot.ไม่ใช่หม่อมฉันหรอกเสด็จพ่อ แลนซาลอตต่างหาก Lancelot (2008)
Father, I can explain.เสด็จพ่อ หม่อมฉันอธิบายได้ Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสด็จ[n.] (sadet) EN: royal personage   FR: personnalité royale [f]
เสด็จ[v.] (sadet) EN: go ; come ; proceed   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
withdraw(vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
go[sà-dèt] เสด็จ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top