Search result for

เศรษฐกิจฟองสบู่

(5 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศรษฐกิจฟองสบู่-, *เศรษฐกิจฟองสบู่*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เศรษฐกิจฟองสบู่ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เศรษฐกิจฟองสบู่*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจฟองสบู่[N] bubble economy, Example: เศรษฐกิจฟองสบู่ของโลกการเก็งกำไรใหญ่โตกว่าพื้นฐานจริงทางเศรษฐกิจ, Thai definition: เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bubble, Bubble Economy ฟองสบู่ เศรษฐกิจฟองสบู่
การเพิ่มขึ้นของราคาในทรัพย์สินต่างๆ อย่างมากติดต่อกันเป็นกระบวนการ กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นครั้งแรกของราคาทรัพย์สินก่อให้เกิดการคาดคะเนต่อไปว่าจะมีการ เพิ่มขึ้นในราคาทรัพย์สินนั้นๆ อีก ซึ่งจะล่อใจให้ผู้ซื้อรายใหม่เข้ามา เกิดการเก็งกำไรจากการซื้อขายทรัพย์สิน มากกว่าที่จะเป็นการซื้อขายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดรายได้จาก ทรัพย์สินนั้น ภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ของประเทศญี่ปุ่น อาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่การประกาศลดอัตราซื้อลง (discount rate) ของทางการอันเป็นนโยบายกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา เมื่อ พ.ศ. 2528 และต่อมาเริ่มมีการปล่อยเงินกู้ให้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่ไม่ใช่ ธนาคาร ธุรกิจประเภทนี้ได้นำเงินจำนวนมากไปซื้อหุ้นและที่ดินในโตเกียวและ เมืองใหญ่ๆ ทำให้ราคาหุ้นและที่ดินในเมืองใหญ่มีราคาสูงมาก และเมื่อถึงเวลาชำระหนี้สินคืน ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องขายหุ้นและที่ดิน ออกมาในราคาต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมตกต่ำลง สินค้าต่างๆ มียอดขายตกต่ำลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจสบู่ก็มีผลในแง่บวกเช่นกัน กล่าวคือในช่วงดังกล่าวมีการสร้างที่พักมากขึ้น มีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น และมีการลงทุนที่สร้างความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศรษฐกิจฟองสบู่[n. exp.] (sētthakit føng sabū) EN: bubble economy   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top